راهنما :
با خیال راحت خرید کنید .پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست .در صورت هرگونه مشکل در خرید آنلاین و دریافت فایل با شماره 09159886819 - صارمی اسمس بدهید .

۱۲۵ مطلب با موضوع «تحقیق رایگان» ثبت شده است

۰

نمونه قرارداد امانی فروش کالاها بصورت نقد و اقساط در فروشگاه

 تحقیق رایگان

نمونه قرارداد امانی فروش کالاها بصورت نقد و اقساط در فروشگاه

نمونه قرارداد امانی فروش کالاها بصورت نقد و اقساط در فروشگاه بصورت رایگان :

 

فایل ورد و قابل ویرایش  مربوط به قرارداد امانی فروش کالاها بصورت نقد و اقساط در فروشگاه را می توانید از لینک زیر بصورت رایگان دانلود نمایید.

 

  

http://up.asemankafinet.ir/view/2553241/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.jpg

 

همچنین متن قرارداد بالا در زیر قرار داده شده است :

قرارداد امانی فروش کالاها بصورت نقد و اقساط در فروشگاه

این قرارداد فی مابین شرکت سرمایه گذاری فروشگاه های زنجیره ای ……………. به شماره ثبت ………… به نمایندگی آقای                         به عنوان                               به نشانی: تهران،………………..به تلفن ………….. فاکس …………… که منبعد خریدار نامیده میشود از یک طرف و شرکت ....................................به شماره ثبت ....................  در اداره ثبت ..................... دارای کد اقتصادی.......................................وبه نمایندگی آقای .............................. صاحب امضا مجاز و تعهد آور به نشانی ..................................................................................................................................... تلفن ..................................... فکس ....................... که منبعد در این قرارداد صاحب کالا نامیده میشود ازطرف دیگرو باشرایط ذیل منعقدگردید که مفادآن برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود.

ماده1:موضوع قرارداد:

عبارتست از عرضه و فروش کالاها و محصولات متعلق به صاحب کالا توسط خریداربراساس قیمت های اعلامی بصورت نقد و با احتساب حق العمل(درصد سهم)خریدار درفروشگاههای سراسر کشور.

ماده2:مدت قرارداد:

این قرارداد از تاریخ               تا تاریخ            به مدت12 ماه شمسی معتبرمیباشد که در صورت توافق طرفین قابل تمدیدمیباشد.

ماده3:مقدارقرارداد:

مقدار قرارداد بر اساس سفارش و متناسب با فروش توسط هر فروشگاه به وسیله خریدار اعلام میگرددوصاحب کالا طبق بند(2-6)قراردادملزم به تامین کالای درخواستی میباشد.

ماده4:قیمت کالا:

1-4)قیمت فروش کالاها با رعایت نرخهای تضمینی ازطرف مراجع قانونی وبازارکتبا توسط صاحب کالا به خریداراعلام میگرددوخریدارنرخهای اعلامی رادرکمیسیون قیمت گذاری خودمطرح نموده وچنانچه درحدمقدورات و تشخیص،نرخها را قانونی ومناسب تشخیص داد نسبت به فروش کالاها براساس درصدحق العمل(درصدسهم)خویش مندرج در ضمیمه شماره یک درسطح فروش اقدام نماید.

2-4)درصورت کاهش یا افزایش نرخ کالا،فروشنده موظف است حداکثرظرف مدت 10روز مراتب را کتبا به خریدار اعلام نماید.درصورت کاهش قیمتها و عدم اعلام به موقع توسط صاحب کالا در صورتیکه خریدار

از کاهش قیمت مطلع شد نسبت به توقف فروش کالا اقدام و صاحب کالا، موظف است ظرف حداکثر یک هفته نسبت به کاهش قیمت اززمان کاهش قیمتها مطابق مراجع قانونی وبانرخ ارشادی بازار اقدام نمایددرغیراین صورت نسبت به عودت کالا و دریافت مابه التفاوت قیمت کالاهای فروش رفته از صاحب کالا اقدام می نماید.

تبصره 1-خریدار می تواند در مرحله اول علاوه بر اخذ مابه التفاوت قیمت کالا، دوبرابر مبلغ مذکوررا تحت عنوان وجه التزام از صاحب کالا اخذودرصورت تکرارنسبت به فسخ قرارداداقدام نماید.

تبصره2-مسئولیت پاسخگویی درخصوص گران بودن قیمت کالاهاوعدم کیفیت و سلامت و استاندارد و یا عدم مطابقت با نمونه ویا ارائه کالایی بجای کالای دیگری، به بعهده صاحب کالا میباشدوخریدارمیتواند با تشخیص ونظر خودنسبت به برآوردمیزان خسارت وارده به مشتریان وخود اقدام نموده واز محل مطالبات از جمله تضمین تودیعی و دیگر اموال  صاحب کالا جبران خسارت نماید.نظرخریداربرای صاحب کالا قطعی و غیر قابل اعتراض  در مراجع قضایی میباشد.

تبصره 3- میزان جرایم تخلفات به شرح ذیل میباشد:

در مرحله اول تذکر و عودت کالا.

در مرحله دوم تذکر به علاوه عودت کالا و اخذ جریمه به میزان 35% محموله

در مرحله سوم عودت کالا و فسخ قرارداد به علاوه اخذ جریمه به میزان 100% محموله.

تبصره 4: چنانچه شرکتی در گذشته تخلفاتی داشته باشد رعایت بندهای مذکور به ترتیب فوق ضرورتی نداشته و خریدار میتواند علاوه بر فسخ قرارداد نسبت به اجرای هر یک از بندهای مذکور بر اساس نظر و تشخیص خود اقدام نماید.

3-4)درصورتیکه برابر اعلام مراجع قانونی وغیره ،کالایی به مشتری به قیمت بالاتری فروخته شده باشدبه صرف اعلام مرجع قانونی،خریدار میتواند مابه التفاوت قیمت پرداختی را ازحساب صاحب کالا راسا برداشت وبه مشتری طی صورتجلسه ای پرداخت نماید.

4-4)درصورت افزایش نرخ کالاها،پس از اعلام صاحب کالا،موضوع درکمیسیون نرخ گذاری خریدار مطرح ودرصورت تایید قیمت جدید برروی کالانصب میشود.درصورت عدم تایید قیمت جدید توسط خریدار،صاحب کالا موظف است حداکثر ظرف مدت 3روز کالای مذکورراازسطح فروش و انبار خریدار جمع آوری نماید،در غیراینصورت پس ازمدت مذکورخریدار مخیربه فروش کالا های موصوف به قیمت قبل میباشد.

5-4)چنانچه کالاهای عرضه شده گرانتر از نرخ بازار ویانرخ قانونی باشدو خریداربعدا متوجه موضوع گردد، مابه التفاوت کالاهای گران فروخته شده از حساب صاحب کالا کسرو به نفع خریدار ضبط خواهد شد.

ماده5:کیفیت کالا:

1-5)مرکزتولیدوعرضه کلیه محصولات موضوع قرارداد میبایست دارای استاندارد ملی بوده واز نظر کیفیت و سلامت مورد تایید مدیریت کنترل کیفیت خریدار قرارگیرد ودرصورتیکه پس از تحویل ،هرگونه عیب و یا نقص از سوی بازرسین و مسئولین فنی کنترل کیفیت یا مصرف کنندگان مشاهده گردد، صاحب کالا مسئول و پاسخگو خواهد بود.

2-5)بسته بندی کالای موضوع قراردادبصورت کارتن و شیرینگ میباشدوضایعات و کسورات مشهوده درکارتن و شیرنگ که به علت ضعف بسته بندی ویانقایص تولید ویا حمل و نقل ایجاد گردد،بعهده صاحب

کالابوده که می بایست نسبت به مرجوع نمودن ویا تعویض آن با کالای سالم ،حداکثرظرف مدت 10روز اقدام نماید.

3-5)هزینه های مربوط به تعویض کالاهای معیوب ویا ناقص و هزینه های حمل و نقل مربوطه درزمان تحویل به فروشگاه و یا مصرف کننده، بعهده صاحب کالا خواهد بود.

تبصره:هزینه های مربوطه را خریدار میتواند با تشخیص خود تعیین و جهت پرداخت به مشتری از محل مطالبات صاحب کالا تامین نمایدو صاحب کالا در این خصوص حق هرگونه اعتراض را ازخود سلب وساقط مینماید.

4-5)کلیه محصولات موضوع قراردادمیبایست دارای تاریخ تولیدانقضا،بارکدملی،پروانه ساخت،پروانه بهره برداری و قیمت مصرف کننده بوده وچاپ آن برروی محصولات الزامی است و چنانچه کالایی فاقد مشخصات مذکورباشد، کلیه مسئولیت های ناشی از آن و پاسخگویی در قبال مراجع قانونی به عهده صاحب کالا بوده و خریدار دراین خصوص هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

5-5)صاحب کالا ملزم به ارائه  نمونه کالا به تعداد فروشگاه های وابسته  جهت ارائه به مدیریت کنترل کیفی خریدار بعنوان نمونه شاهد جهت تطبیق با نمونه های ارسالی به فروشگاه ها می باشد.

6-5)در صورتیکه کالای موضوع این قرارداد پس از تحویل به مشتری دارای عیب و نقص باشد و موضوع مورد تایید کارشناسان فنی خریدارقراربگیرد، خریدار میتواند راسا نسبت به تعویض کالا اقدام نماید و صاحب کالا موظف است حداکثر ظرف مدت 5روز(پنج روز) نسبت به خروج کالای معیوب وناقص از فروشگاهها اقدام نماید.

ماده6:حمل و تحویل کالا:

1-6) صاحب کالا متعهد میگردد با توجه به اینکه محل تحویل کالا درب انبار فروشگاه ها در تهران و شهرستان ها می باشد، کلیه کالاهای مورد درخواست را به آدرس های اعلامی در فرم سفارش کالا تحویل و کلیه هزینه ها تا محل تحویل از جمله(بیمه،مالیات،حمل و نقل و غیره) به عهده صاحب کالا میباشد.

2-6)صاحب کالا موظف است بر اساس سفارش کتبی خریدار، کالاهای درخواستی را حداکثر ظرف  مدت48 ساعت از تاریخ درخواست در مقابل درب انبار فروشگاه تحویل نماید و در صورت تأخیر در ارسال کالا، به ازای هر 10 روز تأخیر دو درصد جریمه از کل مبلغ فاکتور به صاحب کالا تعلق گرفته که توسط فروشگاه از مبلغ مطالبات کسر گردیده و جریمه مذکور بدل از اصل تعهد نخواهد بود و چنانچه تاخیر بیش از یکماه به طول انجامد علاوه بر ضبط تضمین صاحب کالا، خریدار مخیر به فسخ قرارداد نیز می باشد.

 

3-6)کالاهای تحویلی می بایست با نمونه تأیید شده و طبق ماده 5 قرارداد کاملاً مطابقت داشته باشد و چنانچه پس از تحویل، مغایرتی مشاهده گردد خریدار بایستی موضوع را کتباٌ از طریق فکس یا تلفنی به صاحب کالا اعلام و صاحب کالا موظف است حداکثر ظرف مدت 10 روز نسبت به انتقال و جایگزین کالای جدید اقدام نماید در غیر این صورت بعد از مهلت تعیین شده صاحب کالا متعهد به پرداخت هزینه انبارداری و نگهداری کالا معادل نیم درصد از کل ارزش کالای نگهداری شده برای هر روز برابر اعلام خریدار می باشد و در هر صورت خریدار هیچگونه مسئولیتی در قبال تلف شدن اقلام مذکور نخواهد داشت.

تبصره: چنانچه کالا فاسد شدنی باشدو صاحب کالا ظرف 24 ساعت پس از اعلام خریدار نسبت به عودت کالا اقدام ننماید، خریدار میتواند با تشخیص خود جهت جلوگیری از فساد کالا نسبت به فروش آن با هر قیمت ممکنه اقدام نماید و معادل 85% مبلغ فروش رفته پس از کسر حق العمل خود به حساب بستانکاری صاحب کالا منظور نموده و صاحب کالا حق هیچ گونه اعتراض نخواهد داشت و 15% باقیمانده به عنوان جریمه عدم انجام تعهد مذکور به نفع خریدارضبط میشود.

 

4-6)صاحب کالا متعهد میگردد کلیه کالاهای تحویلی به فروشگاه را ازآخرین تولیدات ویا کالاهایی که دارای حداقل دوسوم تاریخ انقضای مصرف هستند تحویل نماید وچنانچه به هردلیل در مهلت مصرف به فروش نرسیده باشد وبه شرط داشتن حداقل یک پنجم تاریخ انقضای مصرف با اعلام فروشگاه نسبت به مرجوع وتعویض با موجودی اقدام نماید.

 

ماده 7:پرداخت وجه:

خریدار متعهداست درپایان هرماه ارزش کالای فروش رفته را براساس آمار فروش ماهانه به نرخ فروش محاسبه و پس از کسر سهم خریدار، الباقی وجوه را دهم تا پانزدهم ماه بعد به حساب شماره ............................. بانک ...................... شعبه ...................کد...................به شماره شبا ..............................................................به نام شرکت ....................................... واریز و حواله بانکی مربوطه راازطریق دورنگار به صاحب کالا ارائه نماید.

ماده8:تعهدات صاحب کالا:

1-8) صاحب کالااعلام می نمایدبه مفاد قراردادحاضر علم و اطلاع لازم وکافی داشته و بعدا به عذر عدم اطلاع نمیتواند معتذرگردد.

2-8)صاحب کالا به هیچ عنوان مجاز به انتقال تمام ویا قسمتی ازموضوع قرارداد بدون موافقت کتبی خریداربه غیر نمیباشد.

3-8)پرداخت کلیه کسورات قانونی اعم از عوارض و مالیات و بیمه و سایر حقوق قانونی مربوط به تولیدو فروش به عهده صاحب کالامیباشد.

4-8)درصورت عدم امکان توزین وشمارش کالا درزمان تحویل،صاحب کالا موافقت مینماید هرگونه کسری کالا رابا اعلام خریدار وبراساس صورتجلسه تنظیمی که به تاییدخریدار رسیده باشد راپذیرفته و درحسابهای فی مابین منظور نماید.

5-8)صاحب کالا تقبل مینماید که دردوره های فروش فوق العاده که از طرف خریدار اعلام میگردد میزان حق العمل خریدار را5درصد(پنج درصد) علاوه بر حق العمل تعیین شده درقرارداد،به عنوان تخفیف افزایش دهد.

6-8)صاحب کالا متعهدمیگردد پس ازارسال کالا چنانچه برخی از کالاهای سفارش داده شده کم فروش ویا بلافروش باشد با اعلام خریدار (در صورتیکه کالا سالم تحویل شود)نسبت به مرجوع ویا تعویض آن با کالای پرفروش طبق درخواست خریدار اقدام نماید.

تبصره:عیوب ناشی از تولید مشمول این بند نمیباشد.

7-8)صاحب کالا موظف است پس ازاتمام مدت قرارداد یا فسخ نسبت به مرجوع نمودن کالاهای باقیمانده از سطح فروشگاهها اقدام نماید، درغیراینصورت می بایست هزینه انبارداری را به خریدار پرداخت نماید و علاوه برآن خریدار هیچ گونه مسئولیتی در قبال تلف شدن اقلام مذکور نخواهد داشت.

8-8)صاحب کالا متعهد میگردد نسبت به مرجوع یا تعویض کالاهای موجود در فروشگاهها که قیمت مصرف کننده حک شده برروی آن پایین ترازقیمت فروش مصوب جدیدباشد با اعلام خریدار اقدام نماید.

9-8)علاوه بر سهم خریدار در ماده 7 این قرارداد، خریدار مستحق دریافت مبالغ و درصدهایی به شرح زیر می باشد.لذا صاحب کالا وکالت بلا عزل با حق توکیل به غیر به معاونت مالی خریدار اعطا می نماید تا نسبت به کسر درصدهای ذیل علاوه بر حق سهم مقرر در بند 7 از مطالبات صاحب کالا اقدام نماید.

الف:مبلغ 1% (یک درصد) بابت کسری کالا و دزد بری از محل فروش کالاهای صاحب کالا در پایان هر ماه کسر میشود.کسر مبالغ مذکور صرفاً با تشخیص معاونت مالی خریدار که مورد قبول و قطعی برای صاحب کالا می باشد انجام خواهد شد و صاحب کالا حق هر گونه اعتراض را در خصوص نحوه عمل معاونت های بازرگانی و مالی خریدار در خصوص هزینه کرد درصدهای مذکور از خود سلب و ساقط می نماید. این بند در چارچوب ماده 10 قانون مدنی و با رضایت کامل صاحب کالا مورد توافق قرار گرفت.

ماده9:تعهدات خریدار:

1-9)خریدار موظف است اسامی فروشگاههای وابسته را به صاحب کالا کتبا اعلام نماید.

2-9)خریدار موظف است مسائل و مشکلات احتمالی بین صاحب کالا وواحدهای تابعه را پس از اعلام کتبی صاحب کالا حداکثر ظرف یک هفته رسیدگی وپاسخ آن راکتبا اعلام نماید.

3-9)مسئولیت ضایعات کالا که ناشی از عمل صاحب کالا و خود کالا نباشد و منتسب به عمل فروشگاه باشد بالحاظ مستثنیات بند(2-5)پس از تحویل کالا بعهده خریدار میباشد.

4-9)خریدار موظف است کالاهای دریافتی از صاحب کالا را حداکثر ظرف 24ساعت پس از تحویل در سطح فروش قراردهد.

ماده10:تضمین حسن انجام تعهدات:

صاحب کالا موافقت مینماید بابت تضمین حسن انجام تعهدات ،معادل پنج درصد از مطالبات خود را ماهانه نزد خریدار باقی گذارده(این مبلغ در ماه آتی عودت داده می شود) و خریدار مجاز خواهد بود هرگونه خسارت ناشی از عدم اجرای تعهدات جزا یا کلا از محل تضمین مذکور،راسا وبانظر وتشخیص خود که مورد قبول صاحب کالا میباشد رابرداشت نماید.و اقدامات خریدار در کلیه موارد مورد قبول وقطعی تلقی شده و صاحب کالا حق هرگونه اعتراض در مراجع قضایی را ازخود سلب و ساقط نموده است.

ماده 11:شرایط فورس ماژور:

درصورت وقوع حوادث غیر مترقبه که امکان اجرای قراردادرا منتفی یاحداکثربه مدت دوماه به تعویق   می اندازد،طرفین موظفند دلایل خودراحداکثر ظرف 48ساعت به صورت کتبی اعلام و مدارک خود راارسال نمایند تاتصمیم مقتضی اتخاذ گردد، وبه هرحال از نظر مفهوم شرایط فورس ماژور،تابع مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.

تبصره1:نوسانات اقتصادی و تغییرنرخ ارزوافزایش دستمزدها جز موارد فورس ماژور محسوب نمیشود.

 

ماده12:روش حل اختلاف:

طرفین قراردادموظف خواهند بود مفاد قراردادرا دقیقا اجرا نموده ودرصورت بروز هرگونه اختلاف ناشی از تعبیرو تفسیر مفادقرارداد ویا نحوه اجرای آن،موضوع رااز طریق مذاکره حل و فصل نمایندودر غیر اینصورت از طریق مراجع قضایی موضوع حل و فصل خواهدشد.

ماده13:مبادله قرارداد:

1-13)طرفین قرارداد موظفنددرصورت تغییر آدرس وشماره تلفن ،مراتب را حداکثر ظرف یکهفته اعلام نمایند.

2-13)این قرارداد درتاریخ ..... /...../1392مشتمل بر13ماده و در دونسخه که هرکدام دارای اعتبار واحدو یکسان میباشد امضا وبین طرفین مبادله گردید.

صاحب کالا:                                         خریدار:

شرکت ........................................             مدیرعامل :

..........................................................                                     

 

معاونت بازرگانی :              معاونت اداری و مالی:

۰

نمونه قرارداد حق التدریسی مدرس

 تحقیق رایگان

نمونه قرارداد حق التدریسی مدرس

نمونه قرارداد   حق التدریسی مدرس بصورت رایگان :

 

فایل ورد و قابل ویرایش  مربوط به قرارداد  حق التدریسی مدرس را می توانید از لینک زیر بصورت رایگان دانلود نمایید.

 

 

 

http://up.asemankafinet.ir/view/2553241/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.jpg

همچنین متن قرارداد بالا در زیر قرار داده شده است :

 

بسمه تعالی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

قرارداد حق‌التدریس

 

 

این قرارداد بین دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی و آقای / خانم                                 

 (که در این قرارداد مدرس نامیده می شود) به منظور تدریس       واحد درس نظری عملی مندرج در جدول ذیل در نیمسال      سال تحصیلی       

در دوره روزانه     شبانه                  رشته                        دانشکده

به مدت      هفته طبق مقررات آموزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مواد مندرج در پشت این برگ منعقد می گردد.

                             

 

ردیف    نام درس          واحد نظری       واحد عملی       جمع واحد        ساعت‌معادل‌درهفته

1                                               

2                                               

3                                               

                                                 

                                                 

مشخصات مدرس:

1- نام خانوادگی:            نام:            شماره شناسنامه:         تاریخ تولد:       

2- جنس:        زن           مرد     

3- آخرین مدرک تحصیلی: (تصویر ضمیمه شود)  

دکترای تخصصی  Ph.D     دکترای حرفه‌ای       کارشناسی ارشد    کارشناسی

4- سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی:              رشته تحصیلی:  

5- محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی -     کشور:                       دانشگاه:

6- مرتبه علمی (اعضای هیأت علمی):      پایه:    

استاد    دانشیار استادیار           مربی     مربی آموزشیار  سایر عناوین

عضو هیأت علمی رسمی  عضو هیأت علمی رسمی آزمایشی   عضو هیأت علمی پیمانی

7- وضعیت شغلی:         بازنشسته                    شاغل

محل اشتغال فعلی، دانشگاه:                  سایر:   

8- چنانچه در دانشگاه شاغل هستید، چند ساعت در هفته تدریس می‌نمایید؟

9- چند سال سابقه تدریس دارید؟                                        در کدام دانشگاه‌ها؟       

10- نشانی منزل:         

شماره تلفن منزل:                   شماره تلفن همراه:        

11- نشانی محل کار:    

شماره تلفن محل کار:    

شماره حساب (بانک رفاه)                     شعبه:             کد شعبه:

 

مواد قرارداد

 

ماده 1- این قرارداد از تاریخ       لغایت       به مدت یک نیمسال تحصیلی (حداکثر 17 هفته) منعقد می‌گردد. 

ماده 2- میزان حق‌التدریس با توجه به آیین‌نامه حق‌التدریس دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور از قرار ساعتی  ریال می‌باشد که در مقابل گواهی انجام کار از واحد مربوطه از محل اعتبارات دانشگاه قابل پرداخت است. پرداخت حق‌التدریس منوط به تحویل اوراق امتحانات کتبی و لیست کامل نمرات امتحان همان نیمسال است.

ماده 3- تعهدات مدرس:

الف)     آقای               نمی‌تواند تمام و یا قسـمتی از تعهـدات مندرج در این قرارداد را به غیـر واگذار نماید.

ب) مدرس تعهد می‌نماید که مجموع ساعات تدریس وی در دانشگاه‌‌ها و مؤسسات آموزش عالی از حداکثر ساعات مجاز مندرج در آخرین مصوبه آیین‌نامه حق‌التدریس تجاوز ننماید.

ج) مدرس به موجب این قرارداد موظف است بر طبق سرفصل مصوب دروس و برنامه‌ای که از طرف امور آموزش دانشگاه تعیین می‌شود، برای تدریس درس حضور یابد، حضور و غیاب دانشجویان را رعایت نموده و پس از انجام امتحانات، اوراق امتحانات کتبی و نمرات امتحانی را ظرف مدت 10 روز به دانشکده تحویل نماید. همچنین تقاضای تجدید نظر در نمرات دانشجویان را تا یک هفته پس از اعلام نمرات، پاسخگو باشد. چنانچه بعضی از جلسات درس به علل موجه عدم حضور مدرس تشکیل نشود، مدرس مکلف است با هماهنگی دانشکده جلسات تشکیل نشده را به نحو مقتضی جبران نماید و برای این جلسات فقط نصف حق‌التدریس را دریافت نماید. (بدیهی است برای جلسات تشکیل نشده حق‌التدریسی پرداخت نخواهد شد.)

تبصره: تشخیص عذر موجه با دانشکده است.

د) شرکت در جلساتی که عنداللزوم از طرف دانشکده در ارتباط با دروس موضوع این قرارداد تشکیل می‌شود، اجباری و جزو وظایف آموزشی مدرس محسوب می‌گردد.

ه‍) در صورتی که مدرس قرارداد را بدون اطلاع قبلی (یک ماهه) فسخ نماید و یا بدون عذر موجه در کلاس درس حاضر نشود، یا از انجام برنامه امتحانات یا تحویل اوراق امتحانی استنکاف نماید، ضمن عقد خارج لازم متعهد و ملزم می‌شود تا دو برابر وجوهی را که به موجب این قرارداد به عنوان حق‌التدریس به وی تعلق خواهد گرفت به دانشگاه پرداخت نماید.

تبصره: تشخیص عذر موجه با دانشگاه است.

ماده 4- دانشکده مکلف است در صورت حضور مدرس و عدم تشکیل جلسات درس به عللی خارج از اراده و بدون اطلاع قبلی وی، برای جبران جلسات تشکیل نشده با توافق مدرس اقدام نماید و مدرس می‌تواند برای تدریس این جلسات اضافی، حق‌التدریس اضافی مطالبه نماید.

ماده 5- دانشگاه می‌تواند در صورتی که صلاح بداند، این قرارداد را با اطلاع قبلی (یک ماهه) فسخ نماید.

ماده 6- تدریس در دانشگاه طبق این قرارداد جنبه موقت داشته و در هیچ مورد نمی‌تواند مبنای استخدام یا تبدیل وضعیت مدرس به صورت عضو هیأت علمی دانشگاه قرار گیرد. تدریس طبق این قرارداد مؤید هیچ گونه سمت رسمی دانشگاهی نمی‌باشد.

ماده 7- این قرارداد در 3 نسخه تنظیم و هر 3 نسخه دارای حکم واحد بوده که یک نسخه به مدرس، یک نسخه به امور آموزشی و نسخه سوم به امور مالی تحویل می‌گردد.

 

       امضای مدرس       امضای مدیر گروه آموزشی امضای رئیس دانشکده       امضای رئیس دانشگاه یا معاون آموزشی

۰

نمونه قرارداد اجاره قسمتی از فضای مازاد جهت کانکس آنتن همراه

 تحقیق رایگان

نمونه قرارداد اجاره قسمتی از فضای مازاد جهت کانکس آنتن همراه

نمونه قرارداد  اجاره قسمتی از فضای مازاد جهت کانکس آنتن همراه بصورت رایگان :

 

فایل ورد و قابل ویرایش  مربوط به قرارداد اجاره قسمتی از فضای مازاد جهت کانکس آنتن همراه را می توانید از لینک زیر بصورت رایگان دانلود نمایید.

 

 

 

http://up.asemankafinet.ir/view/2553241/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.jpg

همچنین متن قرارداد بالا در زیر قرار داده شده است :

 

بسمه تعالی

قرارداد

 

در اجرای مفاد بخشنامه 70211-18889 مورخ 2/10/1376 معاون اول ریاست جمهوری این قرارداد
 فی مابین .............................. به نمایندگی آقای .............................از طرف
…………….. به آدرس:................................................................................................. که در این قرارداد موجر نامیده می شود و آقای .................................................. عضو و نماینده هیات مدیره که دارای اختیارات کامل جهت امضای قرارد
می باشد به نشانی:.......................................................................................................که در این قرارداد مستاجر نامیده
می شود با شرایط ذیل و بر اساس ماده 33 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و طبق قانون موجر و مستاجر مصوب 1376 و آیین نامه اجرایی آن منعقد می گردد.

 

 

ماده 1) موضوع قرارداد :

عبارتست از اجاره قسمتی از فضای مازاد به متراژ ........................ و مکان واقع در...................................................... جهت نصب تجهیزات فرستنده و گیرنده های تلفن همراه و وسایل جانبی آن شامل آنتن ، کانکس و سایر تجهیزات فنی لازم النصب مستاجر در طول مدت قرارداد، متراژ فضای سبز مورد استفاده
می بایست به صورتی معین گردد که وظایف بهداشتی و درمانی واحد ......... اخلال ایجاد بنماید.

 

 

ماده 2) مدت قرارداد :

مدیت این قرارداد از تاریخ ................... لغایت ...................... به مدت یک سال می باشد .

تبصره: مستاجر متعهد می شود پس از انقضای مدت در صورت عدم توافق طرفین نسبت به تخلیه مورد اجاره و تحویل آن به موجر اقدام نماید. مستاجر حق واگذاری مورد اجاره را جزاً یا کلاً به غیر را ندارد.

 

 

ماده 3) مبلغ قرارداد : (به حروف و عدد)

1-3 مبلغ اجاره بابت استفاده از مکان و فضای مورداجاره و دکل نصب شده باند طبق نظریه کارشناسی شماره ............... مورخ .................... پیوست ماهیانه..................... ریال و سالیانه ........................... ریال می باشد که تا پایان سال .................. تعیین می گردد.

 

تبصره :اجاره بهاء حسب نظر کارشناس به طور یکجا و ابتدای هر سال از ناحیه مستاجر پرداخت خواهد شد.

 

 

 

ماده 4) اجاره بهاء :

مستاجر مبلغ مورد اجاره را که با  توافق طرفین توسط کارشناس به قیمت عادله روز به شرح فوق تعیین گردیده است را به حساب شماره ...................... کد شناسه ............. بانک ....................... به نام ......................... واریز می نماید.

تبصره: عدم پرداخت اجاره بهاء موجب حق فسخ برای موجر خواهد بود.

 

ماده 5) هزینه ها:

تامین آب، برق، تلفن و سایر هزینه ها بر عهده مستاجر می باشد و هرگونه مالیات و عوارض متعلقه به این قرارداد به عهده موجر خواهد بود.

 

 ماده 6) تعهدات پیمانکار :

1-6- ارسال تاییدیه استحکام سازی برای کلیه دکل ها و سایت های موجود در مکان موجر.

2-6- ارسال تاییدیه نصب ایمن و اصولی آنتن ها موجر هر سه ماه یکبار

3-6- ارائه چگالی سنجی انرژی منتشره از آنتن ها به صورت 3 ماه یک بار (بررسی و کنترل چگالی سنجی تشعشعات و انری منتشره از آنتن به صورت دوره ای (حداقل 3 ماه یکبار)

4-6- قبل از هر گونه بازدید ، تعمیر، نگهداری و به روزرسانی سیستم ها، می بایست حراست(مستاجر) طی مکاتبه ای با دفتر مرکزی حراست ……………. نسبت به اعلام اسامی و هماهنگی لازم اقدام نمایند.

5-6- ارائه خدمات قرارداد فی مابین توسط مستاجر براساس توافق طرفین تعیین می گردد و مستاجر حق تعطیل کردن محل را بدون کسب مجوز از موجر را ندارد و چنانچه این امر موجب اخلال در ارائه خدمات مرکز مذکور گردد موجر می تواند قرارداد را بطور یکجانبه فسخ نماید و مطالبه ضرر و زیان وارده را از مستاجر بنماید.

6-6- رعایت مقررات و تعرفه های ابلاغی مراجع ذیصلاح توسط مستاجر الزامی است.

7-6- مستاجر و کلیه کارکنان تحت امر وی ملزم به رعایت مقررات اخلاقی و شئونات اسلامی و ضوابط حاکم بر مرکز می باشند و در صورت عدم رعایت موارد مذکور توسط هریک از کارکنان واعلام آن به مستاجر
می بایست نسبت به جایگزینی وی در اسرع وقت اقدام نماید.

8-6- مستاجر مسئول جبران کلیه خساراتی که از جانب او و کارکنان به موجر یا کارکنان موجر و یا مراجعین مرکز وارد می گردد می باشد . بدیهی است مسئولیت مستاجر به نحو یاد شده رافع مسئولیتهای حقوقی و کیفری وی و کارکنان وی در قبال اشخاص ثالث( حقیقی یا حقوقی )و مراجع قضایی نخواهد بود.

9-6- مستاجر متعهد به حفظ نظافت مورد اجاره بوده و می بایست هزینه های مربوط به بهداشت و نظافت محل خود را بپردازد.

10-6 مستاجر حق خروج هیچگونه اموال و لوازمی را بدون مجوز از موجر ندارد.

11-6- مستاجر متعهد می باشد که کلیه اقلام مورد نیاز جهت ارائه خدمات در لیستهای پیوست قرارداد را از مراجع مجاز توزیع تهیه نماید.

12-6- پرداخت هزینه های جزیی و یا جبران خسارت وارده با نظر دفتر فنی نظارت بر طرحهای عمرانی ………..برعهده مستاجر می باشد.

13-6- موجر جهت اجاره فضای مذکور ، سرقفلی دریافت نکرده است و مستاجر نیز اقرار می دارد که هیچگونه وجهی تحت عنوان حق کسب و پیشه و صنفی و سرقفلی و غیره به موجر پرداخت نکرده است وحق هیچگونه ادعایی از این بابت ندارد.

14-6- کلیه اموال منقول و غیر منقول به شرح لیست پیوست شماره 4 با مشخصات (ردیف-عنوان اموال-تعدادو ...) تحویل مستاجر گردیده و مستاجر حق جابجایی و خارج کردن از مرکز را ندارد.

تبصره: کلیه اموال و منقول و غیر منقول توسط کارشناس قیمت گذاری شده و با توجه به استهلاک اموال مذکور مبلغ آن در مال الاجاره لحاظ شود.

ماده 7 ) فسخ قرارداد:

در صورتی که بر حسب طرح های ………… ساختمان محل مورد اجاره تغییر یابد بعد از انقضای مدت اجاره مستاجر مکلف خواهد بود ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ کتبی نسبت به جمع آوری تجهیزات موضوع قرارداد و تخلیه مورد اجاره اقدام نماید.

ماده 8) حفاظت :

حفاظت عمومی متعارف از تاسیسات منصوبه موضوع این قرارداد در زمره حفاظت کلی محل محسوب و به عهده موجر می باشد و موجر تقبل نموده در صورت بروز اشکال ظاهری متصدیان مربوطه مستاجر را در جریان امر قرار دهد.ضمناً حفاظت فنی از تاسیسات منصوبه به عهده‌ی مستاجر خواهد بود.

ماده 9) نصب و بازرسی :

نصب و بازرسی و نگهداری فنی تجهیزات منصوبه و هرگونه تغییر و تعویض قطعات و جابجایی و جمع آوری آنها به عهده و با هزینه دستگاه اجرایی صورت می گیرد.

ماده 10) تردد:

تردد مامورین و متصدیان وعوامل مربوط به مستاجر به تاسیسات موضوع قرارداد جهت نگهداری و راهبری آنها با معرفی آنان و ارائه کارت شناسایی معتبر صورت می گیرد و موجر می باید تسهیلات لازم برای تردد افراد مذکور را فراهم نماید.

11- اجرای مقررات:

عوامل دستگاه اجرایی مکلفند کلیه نظامات و مقررات زمانی موجر را در هنگام تردد به محل رعایت نمایند و مسئولیت هرگونه حادثه حفاظتی یا فنی به دستگاه ها با مستاجر می باشد و مستاجر در قبال هر گونه خسارت وارده به موجر اعم از جانی و مالی مسئول بوده که به موجب نظر کارشناسی، مسئول تادیه آن خواهد بود.

 

12- نکات ایمنی:

مستاجر مکلف است در هنگام نصب تجهیزات موضوع این قرارداد کلیه نکات ایمنی را رعایت نمایند و چنانچه در اثر عدم رعایت این نکات خسارتی متوجه موجر یا اشخاص ثالث( حقیقی وحقوقی) دیگر شود مسئولیت جبران آن به عهده مستاجر است.

در صورت معدوم شدن یا آسیب دیدگی کلی وجزیی تجهیزات منصوبه دراثر حوادث غیر مترقبه هزینه جایگزینی ونوسازی آن به عهده مستاجر می باشد.

تبصره: منظور از حوادث غیرمترقبه در این قرارداد وقایعی است که خارج از حدود کنترل بوده و غیرقابل پیش بینی از قبیل جنگ شورش سیل زلزله-تحریم

13- محل اقامتگاه:

اقامتگاه قانونی طرفین همان نشانی مذکور در مقدمه قرارداد بوده و هرگونه مکاتبات و مراسلات با پست سفارشی به منزله‌ی ابلاغ قانونی تلقی می‌گردد و آثار آن برای طرفین لازم الاجرامی باشد.و هرگونه تغییر نشانی را ظرف مدت 15 روز به طرف دیگر ابلاغ نماید.

14- حل اختلاف:

هرگاه در مورد تغییر ، تفسیر یا نحوه مفاد این قرارداد اختلافی حادث شود بدواً و باتمسک به مذاکره مقامات مربوطه طرفین قرارداد و در صورت تمایل موجر مراجعه به کمیسیون ماده 94 ایین نامه مالی معاملاتی …….. رسیدگی در صورت عدم حصول نتیجه با توجه به مقررات و قوانین موضوعه کشور از طرق مراجع ذیصلاح قانونی حل و فصل خواهدشد. در خلال مدت رسیدگی طرفین همچنان به تعهدات مربوط به خود مطابق قرارداد ادامه می دهند.

15- مواد قرارداد:

این قرارداد به موجب ماده 33 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مطابق مالک و مستاجر مصوب 1376 در 15 ماده و 4 تبصره و در 3 نسخه تهیه و تنظیم و مبادله گردیده و هریک از نسخ آن حکم واحد را دارد.

 

امضاء موجر:    امضاء مسئول مالی:   مهر و امضاء مستاجر:
۰

نمونه قرارداد وام خرید مسکن

 تحقیق رایگان

نمونه قرارداد وام خرید مسکن

نمونه قرارداد وام خرید مسکن بصورت رایگان :

 

فایل ورد و قابل ویرایش  مربوط به قرارداد وام خرید مسکن را می توانید از لینک زیر بصورت رایگان دانلود نمایید.

 

 

 

http://up.asemankafinet.ir/view/2553241/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.jpg

همچنین متن قرارداد بالا در زیر قرار داده شده است :

قرارداد  وام  خرید مسکن

 

این قرارداد در تاریخ ........................ بین …………………..  به نشانی:........................................................................ أقای / خانم.........................فرزند........................
 به شماره ملی ...................................................... متولد سال ....................... صادره از...................................

ساکن:.........................................................................................................................................که به اختصار وام گیرنده نامیده می شود، بشرح مواد آتی منعقد می شود.

 ضامن اول: آقای/ خانم...................................فرزند .....................    به شماره ملی  ........................... متولد.............. سال.............صادره از ................ شغل: ...................................

ساکن:  ................... ..............................................................................................................................

ضامن دوم:  آقای/ خانم ................................................ فرزند................................... به شماره ملی........................................ متولد ...............   سال ................ صادره از ............................

... شغل: ....................................... ساکن:....................................................................   ............................. ..............................................................................................................

.مفاد قرارداد

ماده 1-  مبلغ قرارداد: آقا/خانم/اداره/........... به موجب این قرارداد مبلغ......................................ریال به عنوان وام ...................................... به وام گیرنده پرداخت نمود.

ماده 2- مدت بازپرداخت وام از تاریخ .................... لغایت ...........................  خواهد بود.

ماده 3- مجموع مبلغ بازپرداخت وام و کارمزد آن ................................... ریال که با اقساط متوالی و ماهانه به قرار قسط .............................ریال و قسط آخر....................... ریال و سررسید اولین قسط به تاریخ ......................  خواهد بود.

ماده 4- آقا/خانم/اداره/........... مجاز است تا استهلاک کامل اقساط وام و کارمزد آن از حقوق و مزایا و سایر فوق العاده هـــای ماهانه وی تا پایان آخرین قسط برداشت و نسبت به تسویه حساب نهایی اقدام نماید.

ماده 5- چنانچه به عللی آقا/خانم/اداره/........... نتوانست مفاد ماده 4 این قرارداد را اجرا نماید ضامنین مورد اشاره تعهد می نمایند تا مبلغ مورد مطالبه سازمان  سما از محل تضامین موصوف در ماده 6 وصول شود.

ماده 6-  ........ فقره چک / سفته به شماره  ......................................................................................  عهده بانک  ...................               شعبه .................................... به مبلغ   ..................................  ریال که ظهر آن توسط ضامنین امضا شده، از وام گیرنده دریافت شد.

ماده 7- چنانچه به عللی آقا/خانم/اداره/........... نتواند مبلغ اقساط وام یادشده را بر اساس مواد 2 و 3 این قرارداد وصول نماید آقا/خانم/اداره/........... پس از دوبار اخطار کتبی به ضامنین و وام گیرنده مبلغ مورد مطالبه خود را از محل چک صادره وصول نموده و مجاز است از حقوق یک یا هردوی ضامنین کسر نماید. در صورت بروز هرگونه اختلاف محل حل اختلاف مدیریت حقوقی آقا/خانم/اداره/...........  خواهد بود.

ماده 8- چنانچه رابطه استخدامی وام گیرنده به نحوی از انحاء از قبیل فوت، استعفاء و بازخرید با  آقا/خانم/اداره/........... قطع شود کلیه دیون و بدهی های او توسط وی به صورت یکجا پرداخت خواهد شد در غیر اینصورت  آقا/خانم/اداره/........... می تواند از حساب ضامنین برداشت ویا از وراث قانونی او مطالبه نماید.

 

تبصره: در صورت قطع رابطه استخدامی وام گیرنده با آقا/خانم/اداره/........... در صورت تقاضای  او مبنی بر تقسیط باقی بدهی , این امر فقط با مجوز آقا/خانم/اداره/........... امکانپذیر خواهد بود.

ماده 9- این قرارداد در یک مقدمه و ده ماده و یک تبصره در سه نسخه که هر یک از نسخ حکم واحد را دارند در تاریخ ..................  به امضای طرفین متعاقدین و ضامنین قرارداد رسید. /ر22/8/90

وام گیرنده                          ضامن اول                                           ضامن دوم

 

مسئول وام                           رئیس حسابداری                               مدیر/ مسئول امور مالی         مدیر حقوقی

آقا/خانم/اداره/........... 

 

۰

نمونه قرارداد رسمی رهن ویژه املاک

 تحقیق رایگان

نمونه قرارداد رسمی رهن ویژه املاک

نمونه قرارداد  رسمی رهن ویژه املاک بصورت رایگان :

 

فایل ورد و قابل ویرایش  مربوط به قرارداد رسمی رهن ویژه املاک را می توانید از لینک زیر بصورت رایگان دانلود نمایید.

 

 

 

http://up.asemankafinet.ir/view/2553241/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.jpg

همچنین متن قرارداد بالا در زیر قرار داده شده است :

بسمه تعالی

 

فرم نمونه قرارداد رسمی رهن ویژه املاک

 

ماده 1 مرتهن : آقا/خانم/ سازمان/اداره/........................ به اقامتگاه : تهران ................................................................................ با نمایندگی آقای  ...........................................  به اقامتگاه فوق.

ماده 2 راهن : ...................................... فرزند .......................... دارای شناسنامه شماره ..................... صادره از : ....................  با شغل  ....................... به اقامتگاه : .........................................................................................................................................................

ماده 3- مبلغ رهن (دین راهن)  : کلاً بالغ بر مبلغ ...........................................  ریال است که بصورت وام مسکن به راهن پرداخت گردیده و راهن به ........................... مدیون می باشد.

ماده 4 مدت  ................. سال شمسی  است که راهن به ................... ضمن عقد لازم خارج وکالت بلاعزل می دهد که همه ماهه اقساط تسهیلات مذکور را از حقوق و مزایای نامبرده کسر نماید.

ماده 5 (مال مرهون) راهن به منظور تأدیه کامل بدهی فوق تمامت ششدانگ یک باب آپارتمان مسکونی دارای پلاک ثبتی ......................................................................................................................................... مورد ثبت سند مالکیت شماره ..................................... مورخ ...................... صادره بنام خود با جمیع توابع و لواحق شرعیه و عرفیه آن بدون استثناء اعم از عرصه و اعیان با برق شماره پرونده ...................................... و آب شماره اشتراک ................................................. و گاز شهری
شماره ................... و منصوبه های در آن را به موجب سند شماره ........................................ مورخ ..........................ثبت شده در دفترخانه اسناد رسمی شماره .......................................... در رهن آقا/خانم/اداره/ سازمان/.......... قرار داد.

ماده 6 راهن مال مرهون را نزد آقا/خانم/اداره/ سازمان/.......... طی مدت مرقوم در رهن و وثیقه قرارداده و می دهد که در صورتی فک رهن و رفع توثیق می گردد که بدهکار کلیه اقساط بدهی خود را به................ بپردازد و در طول مدت رهن  بدهکار (راهن) حق هیچگونه نقل و انتقال ولو بعنوان صلح حقوق و وکالت و غیره را نسبت به مورد رهن جزئاً و کلاً ندارد مگر در مورد رهن مکرر با مجوز مرتهن سابق.

ماده7- مرتهن (سازمان/اداره/ آقا/ خانم/............. ) حق دارد در صورت عدم تأدیه قسمتی یا تمام دین در سررسید مقرر بدون نیاز به ارائه دلیل و با مراجعه به محاکم و اقدامات قانونی به استناد این قرارداد راساً نسبت به صدور اجرائیه از تاریخ سررسید بر طبق ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک جهت تامین دین اقدام نموده و در هر مرحله حق اعتراض از رهن را دارد . در صورتیکه دین آقای / خانم ........................................  طبق مفاد قراردادهای منعقده به مرتهن حال شود ، وی حق دارد برای وصول مطالبات خود و استیفاء دین از مورد رهن طبق مقررات اسناد رسمی اجرائیه صادر نماید.

ماده 8 راهن ( بدهکار) ضمن عقد لازم و خارج و عقد حاضر به مرتهن (سازمان ) وکالت تام و بلاعزل و با حق توکیل به غیر ولو مکرر داده و می دهد که :

الف- وی را به هزینه راهن معادل مانده بدهی در قبال حوادث فوت و از کارافتادگی بیمه عمر زمانی نماید.

ب- راهن به هر نحو از  انحاء از خدمت مترهن خارج گردیده و یا اقساط بدهی خود را در سررسید های مقرر نپردازد باقیمانده دیون وی به دین حال تبدیل شده و مترهن می تواند از مورد رهن کلیه مطالبات خود را به مبلغی که دفاتر نشان می دهند به اضافه 12% در سال بعنوان کارمزد از تاریخ عدم پرداخت تا زمان وصول کامل بدهی علاوه بر نرخ مقرر محاسبه و از محل فروش ملک مذکور وصول نماید که مورد توافق بلاشرط راهن قرار گرفت.

ماده 9 راهن (بدهکار) اقرار به تصرف نموده لیکن پس از تصرف آنی مرتهن (آقا/خانم/اداره/سازمان/.....) مورد رهن به تصرف راهن داده شده تا طی مدت رهن از منافع آن رایگان استفاده نماید.

ماده10- این قرارداد در تاریخ زیر طی 10 ماده و دو بند و در دو نسخه تهیه و تنظیم و مبادله شد که نسخ آن از اعتبار واحد برخوردار است.

 

مرتهن                                                        راهن