راهنما :
با خیال راحت خرید کنید .پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست .در صورت هرگونه مشکل در خرید آنلاین و دریافت فایل با شماره 09159886819 - صارمی اسمس بدهید .

۰

نمونه قرارداد امانی فروش کالاها بصورت نقد و اقساط در فروشگاه

 تحقیق رایگان

نمونه قرارداد امانی فروش کالاها بصورت نقد و اقساط در فروشگاه

نمونه قرارداد امانی فروش کالاها بصورت نقد و اقساط در فروشگاه بصورت رایگان :

 

فایل ورد و قابل ویرایش  مربوط به قرارداد امانی فروش کالاها بصورت نقد و اقساط در فروشگاه را می توانید از لینک زیر بصورت رایگان دانلود نمایید.

 

  

http://up.asemankafinet.ir/view/2553241/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.jpg

 

همچنین متن قرارداد بالا در زیر قرار داده شده است :

قرارداد امانی فروش کالاها بصورت نقد و اقساط در فروشگاه

این قرارداد فی مابین شرکت سرمایه گذاری فروشگاه های زنجیره ای ……………. به شماره ثبت ………… به نمایندگی آقای                         به عنوان                               به نشانی: تهران،………………..به تلفن ………….. فاکس …………… که منبعد خریدار نامیده میشود از یک طرف و شرکت ....................................به شماره ثبت ....................  در اداره ثبت ..................... دارای کد اقتصادی.......................................وبه نمایندگی آقای .............................. صاحب امضا مجاز و تعهد آور به نشانی ..................................................................................................................................... تلفن ..................................... فکس ....................... که منبعد در این قرارداد صاحب کالا نامیده میشود ازطرف دیگرو باشرایط ذیل منعقدگردید که مفادآن برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود.

ماده1:موضوع قرارداد:

عبارتست از عرضه و فروش کالاها و محصولات متعلق به صاحب کالا توسط خریداربراساس قیمت های اعلامی بصورت نقد و با احتساب حق العمل(درصد سهم)خریدار درفروشگاههای سراسر کشور.

ماده2:مدت قرارداد:

این قرارداد از تاریخ               تا تاریخ            به مدت12 ماه شمسی معتبرمیباشد که در صورت توافق طرفین قابل تمدیدمیباشد.

ماده3:مقدارقرارداد:

مقدار قرارداد بر اساس سفارش و متناسب با فروش توسط هر فروشگاه به وسیله خریدار اعلام میگرددوصاحب کالا طبق بند(2-6)قراردادملزم به تامین کالای درخواستی میباشد.

ماده4:قیمت کالا:

1-4)قیمت فروش کالاها با رعایت نرخهای تضمینی ازطرف مراجع قانونی وبازارکتبا توسط صاحب کالا به خریداراعلام میگرددوخریدارنرخهای اعلامی رادرکمیسیون قیمت گذاری خودمطرح نموده وچنانچه درحدمقدورات و تشخیص،نرخها را قانونی ومناسب تشخیص داد نسبت به فروش کالاها براساس درصدحق العمل(درصدسهم)خویش مندرج در ضمیمه شماره یک درسطح فروش اقدام نماید.

2-4)درصورت کاهش یا افزایش نرخ کالا،فروشنده موظف است حداکثرظرف مدت 10روز مراتب را کتبا به خریدار اعلام نماید.درصورت کاهش قیمتها و عدم اعلام به موقع توسط صاحب کالا در صورتیکه خریدار

از کاهش قیمت مطلع شد نسبت به توقف فروش کالا اقدام و صاحب کالا، موظف است ظرف حداکثر یک هفته نسبت به کاهش قیمت اززمان کاهش قیمتها مطابق مراجع قانونی وبانرخ ارشادی بازار اقدام نمایددرغیراین صورت نسبت به عودت کالا و دریافت مابه التفاوت قیمت کالاهای فروش رفته از صاحب کالا اقدام می نماید.

تبصره 1-خریدار می تواند در مرحله اول علاوه بر اخذ مابه التفاوت قیمت کالا، دوبرابر مبلغ مذکوررا تحت عنوان وجه التزام از صاحب کالا اخذودرصورت تکرارنسبت به فسخ قرارداداقدام نماید.

تبصره2-مسئولیت پاسخگویی درخصوص گران بودن قیمت کالاهاوعدم کیفیت و سلامت و استاندارد و یا عدم مطابقت با نمونه ویا ارائه کالایی بجای کالای دیگری، به بعهده صاحب کالا میباشدوخریدارمیتواند با تشخیص ونظر خودنسبت به برآوردمیزان خسارت وارده به مشتریان وخود اقدام نموده واز محل مطالبات از جمله تضمین تودیعی و دیگر اموال  صاحب کالا جبران خسارت نماید.نظرخریداربرای صاحب کالا قطعی و غیر قابل اعتراض  در مراجع قضایی میباشد.

تبصره 3- میزان جرایم تخلفات به شرح ذیل میباشد:

در مرحله اول تذکر و عودت کالا.

در مرحله دوم تذکر به علاوه عودت کالا و اخذ جریمه به میزان 35% محموله

در مرحله سوم عودت کالا و فسخ قرارداد به علاوه اخذ جریمه به میزان 100% محموله.

تبصره 4: چنانچه شرکتی در گذشته تخلفاتی داشته باشد رعایت بندهای مذکور به ترتیب فوق ضرورتی نداشته و خریدار میتواند علاوه بر فسخ قرارداد نسبت به اجرای هر یک از بندهای مذکور بر اساس نظر و تشخیص خود اقدام نماید.

3-4)درصورتیکه برابر اعلام مراجع قانونی وغیره ،کالایی به مشتری به قیمت بالاتری فروخته شده باشدبه صرف اعلام مرجع قانونی،خریدار میتواند مابه التفاوت قیمت پرداختی را ازحساب صاحب کالا راسا برداشت وبه مشتری طی صورتجلسه ای پرداخت نماید.

4-4)درصورت افزایش نرخ کالاها،پس از اعلام صاحب کالا،موضوع درکمیسیون نرخ گذاری خریدار مطرح ودرصورت تایید قیمت جدید برروی کالانصب میشود.درصورت عدم تایید قیمت جدید توسط خریدار،صاحب کالا موظف است حداکثر ظرف مدت 3روز کالای مذکورراازسطح فروش و انبار خریدار جمع آوری نماید،در غیراینصورت پس ازمدت مذکورخریدار مخیربه فروش کالا های موصوف به قیمت قبل میباشد.

5-4)چنانچه کالاهای عرضه شده گرانتر از نرخ بازار ویانرخ قانونی باشدو خریداربعدا متوجه موضوع گردد، مابه التفاوت کالاهای گران فروخته شده از حساب صاحب کالا کسرو به نفع خریدار ضبط خواهد شد.

ماده5:کیفیت کالا:

1-5)مرکزتولیدوعرضه کلیه محصولات موضوع قرارداد میبایست دارای استاندارد ملی بوده واز نظر کیفیت و سلامت مورد تایید مدیریت کنترل کیفیت خریدار قرارگیرد ودرصورتیکه پس از تحویل ،هرگونه عیب و یا نقص از سوی بازرسین و مسئولین فنی کنترل کیفیت یا مصرف کنندگان مشاهده گردد، صاحب کالا مسئول و پاسخگو خواهد بود.

2-5)بسته بندی کالای موضوع قراردادبصورت کارتن و شیرینگ میباشدوضایعات و کسورات مشهوده درکارتن و شیرنگ که به علت ضعف بسته بندی ویانقایص تولید ویا حمل و نقل ایجاد گردد،بعهده صاحب

کالابوده که می بایست نسبت به مرجوع نمودن ویا تعویض آن با کالای سالم ،حداکثرظرف مدت 10روز اقدام نماید.

3-5)هزینه های مربوط به تعویض کالاهای معیوب ویا ناقص و هزینه های حمل و نقل مربوطه درزمان تحویل به فروشگاه و یا مصرف کننده، بعهده صاحب کالا خواهد بود.

تبصره:هزینه های مربوطه را خریدار میتواند با تشخیص خود تعیین و جهت پرداخت به مشتری از محل مطالبات صاحب کالا تامین نمایدو صاحب کالا در این خصوص حق هرگونه اعتراض را ازخود سلب وساقط مینماید.

4-5)کلیه محصولات موضوع قراردادمیبایست دارای تاریخ تولیدانقضا،بارکدملی،پروانه ساخت،پروانه بهره برداری و قیمت مصرف کننده بوده وچاپ آن برروی محصولات الزامی است و چنانچه کالایی فاقد مشخصات مذکورباشد، کلیه مسئولیت های ناشی از آن و پاسخگویی در قبال مراجع قانونی به عهده صاحب کالا بوده و خریدار دراین خصوص هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

5-5)صاحب کالا ملزم به ارائه  نمونه کالا به تعداد فروشگاه های وابسته  جهت ارائه به مدیریت کنترل کیفی خریدار بعنوان نمونه شاهد جهت تطبیق با نمونه های ارسالی به فروشگاه ها می باشد.

6-5)در صورتیکه کالای موضوع این قرارداد پس از تحویل به مشتری دارای عیب و نقص باشد و موضوع مورد تایید کارشناسان فنی خریدارقراربگیرد، خریدار میتواند راسا نسبت به تعویض کالا اقدام نماید و صاحب کالا موظف است حداکثر ظرف مدت 5روز(پنج روز) نسبت به خروج کالای معیوب وناقص از فروشگاهها اقدام نماید.

ماده6:حمل و تحویل کالا:

1-6) صاحب کالا متعهد میگردد با توجه به اینکه محل تحویل کالا درب انبار فروشگاه ها در تهران و شهرستان ها می باشد، کلیه کالاهای مورد درخواست را به آدرس های اعلامی در فرم سفارش کالا تحویل و کلیه هزینه ها تا محل تحویل از جمله(بیمه،مالیات،حمل و نقل و غیره) به عهده صاحب کالا میباشد.

2-6)صاحب کالا موظف است بر اساس سفارش کتبی خریدار، کالاهای درخواستی را حداکثر ظرف  مدت48 ساعت از تاریخ درخواست در مقابل درب انبار فروشگاه تحویل نماید و در صورت تأخیر در ارسال کالا، به ازای هر 10 روز تأخیر دو درصد جریمه از کل مبلغ فاکتور به صاحب کالا تعلق گرفته که توسط فروشگاه از مبلغ مطالبات کسر گردیده و جریمه مذکور بدل از اصل تعهد نخواهد بود و چنانچه تاخیر بیش از یکماه به طول انجامد علاوه بر ضبط تضمین صاحب کالا، خریدار مخیر به فسخ قرارداد نیز می باشد.

 

3-6)کالاهای تحویلی می بایست با نمونه تأیید شده و طبق ماده 5 قرارداد کاملاً مطابقت داشته باشد و چنانچه پس از تحویل، مغایرتی مشاهده گردد خریدار بایستی موضوع را کتباٌ از طریق فکس یا تلفنی به صاحب کالا اعلام و صاحب کالا موظف است حداکثر ظرف مدت 10 روز نسبت به انتقال و جایگزین کالای جدید اقدام نماید در غیر این صورت بعد از مهلت تعیین شده صاحب کالا متعهد به پرداخت هزینه انبارداری و نگهداری کالا معادل نیم درصد از کل ارزش کالای نگهداری شده برای هر روز برابر اعلام خریدار می باشد و در هر صورت خریدار هیچگونه مسئولیتی در قبال تلف شدن اقلام مذکور نخواهد داشت.

تبصره: چنانچه کالا فاسد شدنی باشدو صاحب کالا ظرف 24 ساعت پس از اعلام خریدار نسبت به عودت کالا اقدام ننماید، خریدار میتواند با تشخیص خود جهت جلوگیری از فساد کالا نسبت به فروش آن با هر قیمت ممکنه اقدام نماید و معادل 85% مبلغ فروش رفته پس از کسر حق العمل خود به حساب بستانکاری صاحب کالا منظور نموده و صاحب کالا حق هیچ گونه اعتراض نخواهد داشت و 15% باقیمانده به عنوان جریمه عدم انجام تعهد مذکور به نفع خریدارضبط میشود.

 

4-6)صاحب کالا متعهد میگردد کلیه کالاهای تحویلی به فروشگاه را ازآخرین تولیدات ویا کالاهایی که دارای حداقل دوسوم تاریخ انقضای مصرف هستند تحویل نماید وچنانچه به هردلیل در مهلت مصرف به فروش نرسیده باشد وبه شرط داشتن حداقل یک پنجم تاریخ انقضای مصرف با اعلام فروشگاه نسبت به مرجوع وتعویض با موجودی اقدام نماید.

 

ماده 7:پرداخت وجه:

خریدار متعهداست درپایان هرماه ارزش کالای فروش رفته را براساس آمار فروش ماهانه به نرخ فروش محاسبه و پس از کسر سهم خریدار، الباقی وجوه را دهم تا پانزدهم ماه بعد به حساب شماره ............................. بانک ...................... شعبه ...................کد...................به شماره شبا ..............................................................به نام شرکت ....................................... واریز و حواله بانکی مربوطه راازطریق دورنگار به صاحب کالا ارائه نماید.

ماده8:تعهدات صاحب کالا:

1-8) صاحب کالااعلام می نمایدبه مفاد قراردادحاضر علم و اطلاع لازم وکافی داشته و بعدا به عذر عدم اطلاع نمیتواند معتذرگردد.

2-8)صاحب کالا به هیچ عنوان مجاز به انتقال تمام ویا قسمتی ازموضوع قرارداد بدون موافقت کتبی خریداربه غیر نمیباشد.

3-8)پرداخت کلیه کسورات قانونی اعم از عوارض و مالیات و بیمه و سایر حقوق قانونی مربوط به تولیدو فروش به عهده صاحب کالامیباشد.

4-8)درصورت عدم امکان توزین وشمارش کالا درزمان تحویل،صاحب کالا موافقت مینماید هرگونه کسری کالا رابا اعلام خریدار وبراساس صورتجلسه تنظیمی که به تاییدخریدار رسیده باشد راپذیرفته و درحسابهای فی مابین منظور نماید.

5-8)صاحب کالا تقبل مینماید که دردوره های فروش فوق العاده که از طرف خریدار اعلام میگردد میزان حق العمل خریدار را5درصد(پنج درصد) علاوه بر حق العمل تعیین شده درقرارداد،به عنوان تخفیف افزایش دهد.

6-8)صاحب کالا متعهدمیگردد پس ازارسال کالا چنانچه برخی از کالاهای سفارش داده شده کم فروش ویا بلافروش باشد با اعلام خریدار (در صورتیکه کالا سالم تحویل شود)نسبت به مرجوع ویا تعویض آن با کالای پرفروش طبق درخواست خریدار اقدام نماید.

تبصره:عیوب ناشی از تولید مشمول این بند نمیباشد.

7-8)صاحب کالا موظف است پس ازاتمام مدت قرارداد یا فسخ نسبت به مرجوع نمودن کالاهای باقیمانده از سطح فروشگاهها اقدام نماید، درغیراینصورت می بایست هزینه انبارداری را به خریدار پرداخت نماید و علاوه برآن خریدار هیچ گونه مسئولیتی در قبال تلف شدن اقلام مذکور نخواهد داشت.

8-8)صاحب کالا متعهد میگردد نسبت به مرجوع یا تعویض کالاهای موجود در فروشگاهها که قیمت مصرف کننده حک شده برروی آن پایین ترازقیمت فروش مصوب جدیدباشد با اعلام خریدار اقدام نماید.

9-8)علاوه بر سهم خریدار در ماده 7 این قرارداد، خریدار مستحق دریافت مبالغ و درصدهایی به شرح زیر می باشد.لذا صاحب کالا وکالت بلا عزل با حق توکیل به غیر به معاونت مالی خریدار اعطا می نماید تا نسبت به کسر درصدهای ذیل علاوه بر حق سهم مقرر در بند 7 از مطالبات صاحب کالا اقدام نماید.

الف:مبلغ 1% (یک درصد) بابت کسری کالا و دزد بری از محل فروش کالاهای صاحب کالا در پایان هر ماه کسر میشود.کسر مبالغ مذکور صرفاً با تشخیص معاونت مالی خریدار که مورد قبول و قطعی برای صاحب کالا می باشد انجام خواهد شد و صاحب کالا حق هر گونه اعتراض را در خصوص نحوه عمل معاونت های بازرگانی و مالی خریدار در خصوص هزینه کرد درصدهای مذکور از خود سلب و ساقط می نماید. این بند در چارچوب ماده 10 قانون مدنی و با رضایت کامل صاحب کالا مورد توافق قرار گرفت.

ماده9:تعهدات خریدار:

1-9)خریدار موظف است اسامی فروشگاههای وابسته را به صاحب کالا کتبا اعلام نماید.

2-9)خریدار موظف است مسائل و مشکلات احتمالی بین صاحب کالا وواحدهای تابعه را پس از اعلام کتبی صاحب کالا حداکثر ظرف یک هفته رسیدگی وپاسخ آن راکتبا اعلام نماید.

3-9)مسئولیت ضایعات کالا که ناشی از عمل صاحب کالا و خود کالا نباشد و منتسب به عمل فروشگاه باشد بالحاظ مستثنیات بند(2-5)پس از تحویل کالا بعهده خریدار میباشد.

4-9)خریدار موظف است کالاهای دریافتی از صاحب کالا را حداکثر ظرف 24ساعت پس از تحویل در سطح فروش قراردهد.

ماده10:تضمین حسن انجام تعهدات:

صاحب کالا موافقت مینماید بابت تضمین حسن انجام تعهدات ،معادل پنج درصد از مطالبات خود را ماهانه نزد خریدار باقی گذارده(این مبلغ در ماه آتی عودت داده می شود) و خریدار مجاز خواهد بود هرگونه خسارت ناشی از عدم اجرای تعهدات جزا یا کلا از محل تضمین مذکور،راسا وبانظر وتشخیص خود که مورد قبول صاحب کالا میباشد رابرداشت نماید.و اقدامات خریدار در کلیه موارد مورد قبول وقطعی تلقی شده و صاحب کالا حق هرگونه اعتراض در مراجع قضایی را ازخود سلب و ساقط نموده است.

ماده 11:شرایط فورس ماژور:

درصورت وقوع حوادث غیر مترقبه که امکان اجرای قراردادرا منتفی یاحداکثربه مدت دوماه به تعویق   می اندازد،طرفین موظفند دلایل خودراحداکثر ظرف 48ساعت به صورت کتبی اعلام و مدارک خود راارسال نمایند تاتصمیم مقتضی اتخاذ گردد، وبه هرحال از نظر مفهوم شرایط فورس ماژور،تابع مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.

تبصره1:نوسانات اقتصادی و تغییرنرخ ارزوافزایش دستمزدها جز موارد فورس ماژور محسوب نمیشود.

 

ماده12:روش حل اختلاف:

طرفین قراردادموظف خواهند بود مفاد قراردادرا دقیقا اجرا نموده ودرصورت بروز هرگونه اختلاف ناشی از تعبیرو تفسیر مفادقرارداد ویا نحوه اجرای آن،موضوع رااز طریق مذاکره حل و فصل نمایندودر غیر اینصورت از طریق مراجع قضایی موضوع حل و فصل خواهدشد.

ماده13:مبادله قرارداد:

1-13)طرفین قرارداد موظفنددرصورت تغییر آدرس وشماره تلفن ،مراتب را حداکثر ظرف یکهفته اعلام نمایند.

2-13)این قرارداد درتاریخ ..... /...../1392مشتمل بر13ماده و در دونسخه که هرکدام دارای اعتبار واحدو یکسان میباشد امضا وبین طرفین مبادله گردید.

صاحب کالا:                                         خریدار:

شرکت ........................................             مدیرعامل :

..........................................................                                     

 

معاونت بازرگانی :              معاونت اداری و مالی:

نظرات (۰)
هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی