راهنما :
با خیال راحت خرید کنید .پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست .در صورت هرگونه مشکل در خرید آنلاین و دریافت فایل با شماره 09159886819 - صارمی اسمس بدهید .

۱۲۵ مطلب با موضوع «تحقیق رایگان» ثبت شده است

۰

فرم قرارداد با موضوع: قراداد پیمانکاری پژوهشی شرکت ملی گاز

 تحقیق رایگان

فرم قرارداد با موضوع: قراداد پیمانکاری پژوهشی شرکت ملی گاز

نمونه قرارداد پژوهشی شرکت گاز بصورت رایگان :

 

فایل ورد و قابل ویرایش  مربوط به قرارداد پژوهشی شرکت ملی گاز را می توانید از لینک زیر بصورت رایگان دانلود نمایید.

 

 

 

http://up.asemankafinet.ir/view/2553241/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.jpg

همچنین متن قرارداد بالا در زیر قرار داده شده است :

 

 

 

قرارداد پژوهشی

شماره پیمان

 

 

این قرارداد بین شرکـت ملّی‌گاز ایران به نمایندگی                                   که در ایـن قرارداد کارفرمـا نامیده می‌شـود از یـک طرف و     به نمایندگی                                                          که در این قرارداد واحد پژوهشی نامیده می‌شود از طرف دیگر، برطبق مقررات و شرایطی که ذیلاً ذکر می‌شود ، منعقد می‌گردد.

 

 

‌نشانی طرفین :

 

آدرس کارفـرمـا :      تلفن :                    فاکس :         آدرس واحد پژوهشی:

 تلفن :                               فاکس:          کد اقتصادی:

 

 

ماده 1) - موضوع  :

 

موضوع قرارداد عبارتست از اجرای پروژه :

 

«                                                          »

 

 

 

ماده 2) مبلغ  :

 

کل مبلغ قرارداد جهت اجرای موضوع ماده 1،                                             ریال می‌باشد.

 

 

 

ماده 3 )- مدت :

 

مدت اجرای کامل قرارداد        ماه می باشد که پس از امضای طرفین و از تاریخ ابلاغ کتبی کارفرما به واحد پژوهشی رسماً آغاز میشود و برنامه زمانبندی مراحل مختلف اجرائی به شرح پرسشنامه ضمیمه ( پیوست1 ) می باشد.

 

تبصره : در مواردی که خارج از قصور واحد پژوهشی باشد، تمدید مدت قرارداد با درخواست کتبی واحد پژوهشی، تائید ناظر و با موافقت کارفرما، امکان پذیر می باشد.

 

 

 

ماده 4) مراحل اجرایی :

 

خدماتی که توسط واحد پژوهشی به موجب مفاد این قرارداد به انجام می رسد، باید شامل موارد مندرج در پرسشنامه پژوهشی

( پیوست1) باشد که جزء لاینفک قرارداد می باشد.

 

تبصره: مراحل اجرایی پروژه براساس پیشنهاد واحد پژوهشی و تائید کارفرما تعیین می شود.

 

 

 

ماده 5) نحوه تسلیم و تصویب مدارک و گزارشها

 

واحد پژوهشی گزارشهای پروژه را در پایان هر مرحله از قرارداد در دو نسخه تکثیر و به همراه یک نسخه نرم افزاری به کارفرما تسلیم می کند . کارفرما یک نسخه از آن را برای ناظر پروژه ارسال می نماید، که ناظر نیز موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه آنها را بررسی و نظر خود را با درج موارد برای کارفرما ارسال نماید که در صورت تائید گزارش مربوطه توسط ناظر و کارفرما مطابق ماده 12 عمل خواهد شد.

 

درصورت اعلام نظر اصلاحی از سوی کارفرما ، واحد پژوهشی موظف است ظرف مدت یک ماه یا ده درصد کل مدت قرارداد

( هر کدام که بیشترباشد) گزارش اصلاح شده را در دو نسخه تهیه و به همراه نسخه نرم افزاری مجدداً به کارفرما تسلیم نماید .

 

تبصره1: گزارشهای هرمرحله بایکدیگر قابل ادغام نیست مگر درشرایط استثنایی بادرخواست واحد پژوهشی و موافقت کتبی کارفرما.

 

تبصره 2: در صورتی که کارفرما ظرف مدت دو ماه پس از دریافت گزارش واحد پژوهشی، نظر خود را در مورد آن اعلام نکند گزارش مربوطه تصویب شده تلقی می گردد.

 

تبصره 3: واحد پژوهشی موظف است حسب درخواست کارفرما نتایج پژوهشی موضوع قرارداد را به صورت سمینار در محل

مورد نظر کارفرما ارائه نماید.

 

 

 

ماده 6) همکاران پروژه

 

کلیه کسانی که بامعرفی واحد پژوهشی درجهت تحقق اهداف این قرارداد خدمات دائم و یا موقت ارائه می نمایند همکار پروژه می باشند که با مسئولیت واحد پژوهشی انجام وظیفه می نمایند. کارفرما هیچگونه تعهدی نسبت به همکاران پروژه نخواهد داشت.

 

تبصره 1: واحد پژوهشی موظف است در هنگام انعقاد قرارداد نسبت به معرفی کلیه نفرات تیم همکار در اجرای پروژه اقدام و پس از تائید کارفرما مطابق ماده 3 قرارداد ، شروع بکار نماید.

 

تبصره2:هرگونه تغییر درتیم همکاران پروژه  ذکر شده در پرسشنامه پیشنهاد پروژه پژوهشی، اعم ازجایگزینی و حذف منوط به اخذموافقت کتبی کارفرما می باشد.

 

 

 

ماده 7) تسهیلات کارفرما:

 

کارفرما حتی المقدور تدابیر لازم جهت تسهیل روند انجام قرارداد را اتخاذ خواهد نمود .

 

 

 

ماده 8) ناظر کارفرما:

 

کارفرما براساس ضوابط خود یک یا چند نفر متخصص و مرتبط با موضوع را به عنوان ناظر / ناظرین پروژه تعیین و پس از انعقاد قرارداد به واحد پژوهشی معرفی می نماید. مسئولیت و چگونگی ارتباط ناظر/ ناظرین با واحد پژوهشی را ضوابط کارفرما

تعیین مینماید.

 

 

 

 

 

 

 

ماده 9)- پیش پرداخت :

 

براساس درخواست واحد پژوهشی، کارفرما عنداللزوم می تواند حداکثر تا بیست درصد مبلغ موضوع ماده 2 را پس از ابلاغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت، بدون کسر کسور قانونی در مقابل ضمانت نامه بانکی یا هر گونه تضمین معتبر مورد تائید کارفرما،

به واحد پژوهشی پرداخت کند. این مبلغ هنگام پرداخت اقساط قرارداد به تناسب کسر و تضمین واحد پژوهشی نیز به همان نسبت آزاد میشود.

 

تبصره 1: در صورت خاتمه و یا فسخ قرارداد ، هرگاه در تسویه حساب نهایی ، واحد پژوهشی بابت پیش پرداخت به کارفرما بدهکار باشد، موظف است مبالغ بدهکاری را پرداخت کند و در غیر اینصورت کارفرما نسبت به دریافت مطالبات خود از محل سپرده ها، تضمینها و سایر مطالبات واحد پژوهشی ، با اخذ هزینه های مربوط ، اقدام می نماید.

 

تبصره 2 : شروع قرارداد از زمان ابلاغ کتبی کارفرما، موضوع ماده 3 قرارداد ، بوده و ارتباطی با وصول پیش پرداخت ندارد .

 

 

 

ماده 10) -  تضمین حسن انجام کار

 

برای حصول اطمینان از حسن انجام کار ، ده درصد از هر پرداخت واحد پژوهشی به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و نزد کارفرما نگهداری می شود.

 

تبصره 1: در صورت فسخ قرارداد ، تضمین حسن انجام کار به نفع کارفرما ضبط می شود.

 

تبصره 2: تضمین یاد شده درخاتمه قرارداد و درصورت رضایت کارفرما از عملکرد واحد پژوهشی و با رعایت ماده 15قرارداد آزاد میشود.

 

 

 

ماده 11 )- مالیات بیمه و سایر حقوق و عوارض قانونی

 

پرداخت هرگونه مالیات ، عوارض، حق بیمه تامین اجتماعی و سایر حقوق دولتی مربوط به واحد پژوهشی و کارکنان او و نیز حقوق گمرکی و عوارض مربوط به لوازم و وسایل مورد نیاز واحد پژوهشی که در تاریخ امضای این قرارداد برقرار است،

 به عهده واحد پژوهشی است . مبالغی از این مالیاتها و عوارض و بیمه و سایر حقوق دولتی که باید طبق قوانین و مقررات از طریق کارفرما وصول شود ، از پرداختهای واحد پژوهشی کسر می‌شود و به حساب وی به مراجع مربوط ، حواله می‌گردد.

 

 

 

 

 

ماده 12) نحوه پرداخت مبلغ قرارداد :

 

کل مبلغ قراردادموضوع ماده2،براساس زمانبندی مراحل کاری وگستردگی گزارشهای مندرج درپیوست1 به شرح زیرپرداخت می‌شود:

 

الف-               درصد مبلغ قرارداد پس از ارائه گزارش اوّل (           ماه پس از تاریخ شروع پروژه ) و تایید آن توسط کارفرما

 

ب-              درصد مبلغ قرارداد پس از ارائه گزارش نهایی (          ماه پس از تاریخ شروع پروژه ) و تایید آن توسط کارفرما

 

تبصره 1 : در صورت تقاضای دریافت مستندات موضوع بند "ج" ماده 20 قرارداد، پرداخت فازهای پروژه علاوه بر تائید گزارش مربوطه، منوط به تائید ریز هزینه های ارسالی می باشد.

 

تبصره 2: پرداختهای این قرارداد مشمول هیچگونه تعدیلی نمی شود.

 

 

 

ماده 13) تغییر حجم قرارداد :

 

در صورت نیاز به انجام برخی خدمات خارج از برنامه پیش‌بینی شده در پیوست 1 ، حجم کاری قرارداد با درخواست کارفرما تا سقف 25 درصد مبلغ کل قرارداد قابل تغییر می‌باشد.

 

تبصره  : در صورت نیاز به افزایش حجم قرارداد بیش از میزان فوق ، مشمول قرارداد جدید خواهد بود.

 

 

 

ماده 14) جریمه تاخیر  :

 

چنانچه به تشخیص کارفرما، واحد پژوهشی تمام یا قسمتی از تعهدات موضوع قرارداد را به موقع انجام ندهد، کارفرما می‌تواند به ازاء هر روز تاخیر سه هزارم از کل مبلغ مرحله مربوطه را به عنوان جریمه از مطالبات وی کسر نماید و چنانچه میزان تاخیر در اجرای تعهدات از دو ماه تجاوز نماید کارفرما می‌تواند علاوه بر دریافت جریمه مذکور مطابق ماده 17 عمل نماید .

 

 

 

ماده 15) صورت حساب نهایی و تسویه حساب  :

 

واحد پژوهشی موظف است پس از تائید گزارشهای مربوطه ، صورتحساب نهایی را در قالب یک جدول مشتمل بر مبلغ قرارداد، حق‌الزحمه افزایش یا کاهش خدمات ، هزینه‌هـای تعلـیق ، خسارت ، کسور قانونی ، ریز پرداختها و هزینه های صرف شده در پروژه تنظیم و بهمراه مستندات مربوطه جهت رسیدگی برای کارفرما ارسال نماید ، کارفرما ظرف مدت یکماه آن را رسیدگی و درصورت تائید ، این صورتحساب مبنای تسویه حساب نهایی با واحد پژوهشی خواهد بود.

 

تبصره : چنانچه صورت حساب ارسالی به تائید کارفرما نرسد مراتب جهت اصلاح به واحد پژوهشی منعکس می گردد  .

 

 

 

ماده 16) خاتمه قرارداد و تعلیق  :

 

کارفرمادرطول مدت اجرای قراردادمی‌تواند با اعلام مهلت یک ماهه طی ابلاغ  کتبی قرارداد راخاتمه داده ویا ادامه آن را تا شش ماه به حالت تعلیق درآورد .

 

تبصره 1: در صورتیکه بنا به تشخیص کارفرما ، در طول مدت قرارداد ، عدم مقرون به صرفه بودن پروژه محرز گردد، کارفرما می تواند پروژه را بصورت یک طرفه خاتمه دهد.در این صورت واحد پژوهشی موظف است کار را متوقف نموده ، ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ، گزارش وضعیت پیشرفت خدمات پژوهشی را تا هنگام ابلاغ خاتمه قرارداد به همراه گزارشهای خدمات انجام شده تا تاریخ خاتمه به کارفرما تسلیم نماید. این گزارش باید حاوی وضعیت پژوهش و میزان پیشرفت آن و نیز بخشهایی که تکمیل آنها به لحاظ منافع کارفرما در مهلت یکماهه یاد شده ضروری و امکان پذیر است، همراه با تعیین میزان حق الزحمه آنها باشد.

 

تبصره 2: هر گاه کارفرما راساً یا بر اساس گزارش واحد پژوهشی تشخیص دهد که لازم است تمام یا قسمتی از خدمات ناتمام تکمیل شود، باید موضوع را بطور کتبی به واحد پژوهشی اعلام کند در این صورت واحد پژوهشی موظف است خدمات یاد شده را در مهلت یکماهه یا مهلت توافق شده تکمیل و نسبت به تحویل اسناد و مدارک پژوهشی و ارائه صورتحساب  حق الزحمه خدمات انجام شده و صورت هزینه های ناشی از پایان دادن قرارداد، مانند موافقتنامه ها و تعهدات واحد پژوهشی  در مقابل کارمندان خود یا موسسات دیگر ، مشروط بر اینکه هزینه ها به منظور اجرای این قرارداد ایجاد شده و بابت آنها به واحد پژوهشی پرداختی صورت نگرفته باشد، اقدام نماید. حداکثر هزینه های ناشی از پایان دادن به  قرارداد  برابر 30 درصد حق الزحمه مربوط به باقیمانده کار آن مرحله یا نصف متوسط حق الزحمه ماهانه، هر کدام که کمتر است، خواهد بود.

 

تبصره3 : واحدپژوهشی می‌تواندخاتمه دادن‌به‌ قرارداد را درصورت‌تاخیر بیش از چهار ماه درپرداخت حق‌الزحمه مربوط به هر یک از مراحل تأیید شده پروژه درخواست نماید.

 

تبصره4 : واحد پژوهشی موظف است پس از شروع تعلیق، خدمات مربوط را متوقف کند و حداکثر ظرف مدت 15 روز ، گزارش وضعیت خدمات پژوهشی را تا هنگام ابلاغ تعلیق ، تهیه و با تعیین میزان هزینه های تعلیق ، که حداکثر معادل 30 درصد

حق الزحمه متوسط ماهانه می باشد، را به کارفرما تسلیم نماید. در صورتیکه تمدید تعلیق ضرورت داشته باشد کارفرما موضوع را به واحد پژوهشی پیشنهاد و در صورت موافقت و احد پژوهشی حداکثر به مدت 3 ماه و بدون پرداخت هرگونه هزینه برای مدت مذکور، تعلیق قرارداد تمدید می گردد، در صورت عدم موافقت واحد پژوهشی با تمدید تعلیق با درخواست وی به قرارداد خاتمه داده می شود.

 

تبصره 5- واحد پژوهشی موظف است بعد از اتمام مدت تعلیق، با اعلام کارفرما ، اجرای پروژه را آغاز نماید. چنانچه در دوران تعلیق ، کارفرما تصمیم به لغو تعلیق بگیرد، موضوع را بصورت کتبی ابلاغ و واحد پژوهشی موظف است حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ کار را شروع نماید.

 

 

 

ماده 17) فسخ قرارداد  :

 

در موارد ذیل کارفرما می‌تواند قرارداد را فسخ نماید :

 

الف تاخیر غیرموجه بیش از دو ماه واحد پژوهشی در انجام خدمات موضوع  قرارداد

 

ب ـ واگذاری‌تمام ویاقسمتی ازتعهدات‌موضوع‌قرارداد به‌شخص‌حقیقی یاحقوقی دیگر بدون اجازه کتبی کارفرما

 

ج عدم بکارگیری عوامل فنی ، علمی و تشکیلاتی لازم توسط واحد پژوهشی برای انجام قرارداد به تشخیص کارفرما

 

د عدم اعمال دقت لازم و معمول در اجرای قرارداد توسط واحد پژوهشی

 

هـ درصورتی که واحد پژوهشی مشمول مقررات مندرج در قانون منع مداخله مصوب دیماه 1337  ایران باشد.

 

در صورت احراز هریک از موارد فوق ، کارفرما ابتدا به واحد پژوهشی اخطار می‌کند تا نسبت به رفع مشکل بوجود آمده اقدام نماید و جریان امور را ظرف مدت یکماه بصورت قابل قبول در آورد . در صورت عدم اقدام مناسب از سوی واحد پژوهشی برای رفع نواقص ، در پایان مهلت تعیین شده قرارداد فسخ و موضوع فسخ قرارداد به واحد پژوهشی ابلاغ می‌گردد.

 

تبصره 1 : واحد پژوهشی پس از دریافت ابلاغ  فسخ قرارداد  موظف است کار را متوقف کرده و ظرف مدت دو هفته اصل مدارک و گزارشهای خدمات انجام شده تا آن تاریخ را به کارفرما تحویل نماید. کارفرما نسبت به تعیین مبلغ مربوط به خدمات انجام شده قابل قبول تا تاریخ فسخ طبق شرایط  قرارداد اقدام خواهد کرد.

 

تبصره 2 : کارفرما پس از ابلاغ فسخ قرارداد، علاوه بر ضبط تضمین حسن انجام کار ، کلیه خسارات وارده ناشی از موارد مذکور را محاسبه و از مطالبات و یا سایر اموال واحد پژوهشی تامین و جبران نماید و واحد پژوهشی حق مطالبه هیچگونه خسارتی را بابت فسخ قرارداد از کارفرما نخواهد داشت .

 

ماده 18) حوادث قهریه (فورس ماژور ) :

 

در مورد تاخیرات ناشی از حوادث قهریه مانند سیل ، زلزله ، آتش‌سوزی و جنگ ، واحد پژوهشی از مسئولیت مبراست ، مشروط برآنکه اینگونه حوادث اولاً غیرقابل پیش‌بینی بوده ، ثانیاً جلوگیری یا رفع آن از عهده واحد پژوهشی و همکاران وی خارج بوده و ثالثاً ترک فعل واحدپژوهشی و همکاران وی در بروز آن موثر نبوده باشد، در چنین حالتی واحد پژوهشی در اسرع وقت کارفرما را از بروز حوادث مطلع و تمدید مـدت و یـاخاتمه دادن آن را از کـارفرما تقاضا می‌نماید. کارفرما پس ازحصول اطلاع و بررسی پـیشنهاد، درصورت تایید ، زمان مناسبی را برای تمـدید در نظر مـی‌گیرد و یا قرارداد را خاتــمه داده و موضوع را به واحد پژوهشی منعکس می نماید.

 

 

 

ماده 19) دستگاهها و تجهیزات مورد استفاده در پروژه :

 

مالکیت کلیه نرم افزارها، استانداردها و متون علمی ، دستگاهها و تجهیزات ساخته شده و یا خریداری شده از محل اعتبارات تخصیصی پروژه متعلق به شرکت ملی گاز ایران بوده که در زمان فسخ ، خاتمه و یا پایان قرارداد حسب مورد مطابق نظر کارفرما تصمیم گیری و اقدام خواهد شد.

 

 

 

ماده 20) تعهدات واحد پژوهشی  :

 

الف مسئولیت کامل اجرای پروژه برعهده واحد پژوهشی است .

 

ب کلیه حقوق مادی و معنوی حاصل از اجرای پروژه پژوهشی متعلق به کارفرما بوده و چنانچه مجری در هر مرحله از انجام کار بخواهد نسبت به انتشار مقاله، ارائه سمینار و یا ثبت اختراع و لیسانس اقدام کند بایستی قبلاً موافقت کتبی کارفرما را اخذ نماید . در این صورت واحد پژوهشی موظف به درج نام شرکت ملی گاز ایران و همچنین نفرات درگیر در پروژه که از طرف کارفرما معرفی می شوند ، خواهد بود . بدیهی است در صورت تائید ثبت مالکیت معنوی ( پتنت ) هزینه های مترتب بر آن خارج از مبلغ پیمان توسط کارفرما پرداخت می شود .

 

ج  واحد پژوهشی حسب مورد و در صورت درخواست کارفرما موظف است ریز پرداختها و هزینه های صرف شده پروژه اعم از نیروی انسانی ، فاکتورهای خرید کالا و مواد، دستگاهها و تجهیزات ، خدمات علمی و آزمایشگاهی ، مسافرت ها و سایر هزینه ها را به همراه مستندات مربوطه در انتهای پروژه و عنداللزوم درحین اجرای پروژه به کارفرما، ارائه نماید.

 

د واحد پژوهشی رسماً اعلام می کند که روش اجرای پروژه جزء حقوق به ثبت رسیده اشخاص حقیقی یا حقوقی نبوده و در صورت طرح هرگونه ادعائی علیه کارفرما، تبعات حقوقی آن را می پذیرد و کارفرما را از این نظر بری الذمه می کند.

 

هـ - اطلاعات و اسناد و مدارکی که به منظور اجرای قرارداد در اختیار واحد پژوهشی و همکاران وی قرار می گیرد، متعلق به کارفرما بوده و واحد پژوهشی و همکاران وی بایستی آنها را همواره محرمانه تلقی و در حفظ و نگهداری آنها دقت نموده و حق استفاده شخصی یا ارائه آن در مجامع یا تسلیم و یا واگذاری جزء یا کل آنها را به غیر ندارد و متعهد است تمامی آنها را در پایان قرارداد به کارفرما تسلیم نماید.

 

و واحد پژوهشی تعهد می نماید با دستگاه اجرایی ، سازمان و یا نهاد دیگری با شرح خدمات موضوع قرارداد حاضر طرف قرارداد قرار نگیرد .

 

ز- واحد پژوهشی حسب درخواست کارفرما متعهد می باشد به هزینه خود آموزشهای لازم حاصل از نتایج پروژه پژوهشی مذکور را به کارشناسان کارفرما ارائه نماید .

 

ح- با توجه به ابعاد پروژه، واحد پژوهشی در قبال نتایج آن مسئولیت حقوقی کامل در زمان اجرا و بهره برداری آتی داشته و تأیید ناظران ونمایندگان کارفرما رافع این مسئولیت نخواهد بود و در صورتیکه در هر زمان اعتبار نتایج حاصل از پروژه زیر سؤال برود، تمام مسئولیتهای حقوقی مربوطه متوجه واحد پژوهشی بوده و واحد پژوهشی متعهد به جبران خسارات وارده به کارفرما میباشد.

 

 

 

ماده 21)حل اختلاف :

 

21-1- حل اختلاف در شرکتهای فرعی/ اصلی

 

در صورت بروز هرگونه اختلاف ناشی از اجرا و تفسیر مفاد قرارداد که بین دو طرف حل و فصل نشود، موضوع به هیأتی سه نفره متشکل از نمایندگان دو طرف پیمان و یک نفر نماینده هیأت مدیره شرکت اصلی ارجاع می گردد تا در خصوص موارد زیر تصمیم گیری نماید.

 

21-1-1- در صورتی که اختلاف بدلیل برداشت متفاوت از متون بخشنامه ها و دستور العملها باشد هیأت حل اختلاف موضوع را از مرجع صدور بخشنامه و دستورالعمل استعلام نموده و پاسخ آن مرجع را به دو طرف پیمان ابلاغ می نماید و دو طرف طبق آن عمل می نمایند.

 

21-1-2- در صورتی که اختلاف ناشی از اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد باشد ، این هیأت بر اساس مفاد قرارداد فی مابین ، مقررات و بخشنامه های مربوط ، موارد اختلاف را بررسی و تصمیم خود را اعلام می نماید.

 

21-1-3- در صورتی که پاسخ استعلام از مرجع صدور بخشنامه یا تصمیم هیأت حل اختلاف، مورد توافق پیمان قرار بگیرد پاسخ استعلام یا تصمیم هیأت ، جهت اجرا به بالاترین مقام همان شرکت ، اعلام می گردد. در صورتیکه یکی از طرفین یا هر دو پاسخ استعلام یا تصمیم هیأت را تبعیت ننمایند، موضوع به « هیأت عالی حل اختلاف » ارجاع میگردد.

 

 

 

21-2- هیأت عالی حل اختلاف

 

در صورتیکه موضوع اختلاف در هیأت حل اختلاف شرکتهای فرعی و اصلی حل و فصل نشود مراتب به همراه مدارک و مستندات طرفین و نظرات هیأت حل اختلاف مربوط به هیأت عالی اختلاف متشکل از یک نفر نماینده وزیر نفت، اعضای هیأت حل اختلاف مربوط و یک نفر نماینده شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی، حرفه ای کشور ارجاع

می گردد. این هیأت بررسی و تصمیم خود را اعلام نموده و طرفین بر اساس نظر اعلام شده عمل می نمایند.

 

تبصره 1: دبیرخانه هیأت عالی حل اختلاف در معاونت امور مهندسی و ساخت داخل وزارت نفت میباشد.

 

تبصره 2: جلسات هیأت های حل اختلاف با حضور تمامی اعضاء رسمیت یافته و با اکثریت آراء تصمیم گیری می شود. و هیأت های حل اختلاف در تمام مراحل می توانند از کارشناسان خبره در رشته های مختلف از جمله حقوقی و قراردادی بعنوان مشاور استفاده نمایند.

 

تبصره 3: در صورتی که یکی از طرفین یا هر دو از تصمیم هیأت عالی حل اختلاف تبعیت ننمایند ، هر یک از آنها می توانند موضوع را به دادگاههای صالحه ایران ارجاع دهند.

 

این قرارداد در 21 ماده و 26 تبصره و 1 پیوست و در 4 نسخه تنظیم شده که هر کدام از نسخ حکم واحد دارند و برای طرفین لازم الاجراء می باشد .

 

کارفرما                      واحد پژوهشی

۰

فرم قرارداد با موضوع: قرارداد خدمات رایانه ای

 تحقیق رایگان

فرم قرارداد با موضوع: قرارداد خدمات رایانه ای

نمونه قرارداد کار  بصورت رایگان :قرارداد خدمات یارانه ای

 

فایل ورد و قابل ویرایش  مربوط به قرارداد خدمات یارانه ای را می توانید از لینک زیر بصورت رایگان دانلود نمایید.

 

 

 

http://up.asemankafinet.ir/view/2553241/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.jpg

 

همچنین متن قرارداد بالا در زیر قرار داده شده است :

 

قرارداد خدمات رایانه‌ای

 

·       کارفرما :  دبیرخانه کنفرانس -----

 

·       مجری : شرکت سحر غرب

 

·       موضوع  : طراحی و اجرای پایگاه اینترنتی -----

 


 مقدمه :

در مورخه 1/3/1390 این قرارداد و یک پیوست که یک مجموعه غیر قابل تفکیک است بین ----------------- به نمایندگی---------------

و شرکت سحر غرب به نمایندگی آقا/خانم .............( مجری)،  طبق مقررات زیر و شرایطی که در اسناد و مدارک این قرارداد  درج شده است بشرح ذیل منعقد می گردد.

 

ماده  یک - موضوع قرارداد

·   خدمات قرارداد مطابق قابلیت مجموعه نرم افزاری یکتاوب برای راه‌اندازی سایت دارای یک زیربخش وب ارایه میگردد که در پیوست شماره یک شرح داده می‌شود. (منظور از زیربخش های وب، بخش‌های مجزایی مانند معاونت پژوهشی دانشگاه یا کتابخانه با طراحی و مدیریت و صفحه اول مخصوص به خود می باشند)

·   هزینه یکسال ثبت نام حوزه و فضای لازم برای عملکرد سیستم (تا 100 مگابایت فضای وب و پهنای باند 4 گیگابایت در ماه) بر عهده مجری است.

·   در روزهای دریافت و بررسی مقالات، فضای مذکور تا سقف 500 مگابایت، بدون اخذ هزینه، قابل افزایش خواهد بود.

·   با افزایش مبلغ 500 هزارتومان به قرارداد، تهیه یک نسخه لوح فشرده اطلاعات و مقالات کنفرانس با تکیه بر اطلاعات نهایی ارایه شده از سوی کارفرما، بر عهده مجری می‌باشد. برای این منظور اطلاعات نهایی و ویرایش شده (در قالب فایل‌های PDF و WORD ) باید 10 روز پیش از موعد درخواست لوح فشرده تحویل داده شوند.

·   حقوق معنوی برنامه برای مجری محفوظ است و استفاده مکرر از برنامه مستلزم عقد قرارداد جداگانه می‌باشد.اما اطلاعات و محتویات موجود در برنامه به کاربر تعلق داشته و هرگاه که بنا به هر دلیلی ارایه خدمات متوقف شود، پایگاه‌های اطلاعاتی و محتویات صفحات وب در اختیار کارفرما قرار داده خواهد شد. همچنین دسترسی استفاده کنندگان از خدمات برای تهیه پشتیبان از داده‌های علمی و پژوهشی خود از ابتدای قرارداد فراهم خواهد بود.

 

ماده دو - اسناد و مدارک

·   متن قرارداد

·   شرح خدمات پروژه ( پیوست شماره یک )

 

ماده سه -  مدت اجرای قرارداد

زمان شروع اجرای قرارداد از زمان امضای قرارداد می‌باشد و برنامه حداکثر یک هفته پس از دریافت اطلاعات نصب خواهد شد. آغاز فعالیتهای رسمی پروژه ازتاریخ انعقاد قرارداد و پس ازپرداخت مبلغ پیش‌پرداخت خواهد بود. پشتیبانی مفاد قرارداد یکماه پس از برگزاری کنفرانس می‌باشد.

 

ماده چهار - مبلغ قرارداد

مبلـغ قرارداد برابر با 20000000 (بیست میلیون) ریال است که به‌شرح ذیل و پس از کسر کلیه کسورات قانونی به‌ مجری پرداخت می‌شود:

الف- مبلغ 30% بابت پیش‌پرداخت پس ازامضای قرارداد؛

ب- مبلغ 60% پس از راه اندازی پایگاه و آموزش برنامه؛

ج- مبلغ 10%  به‌عنوان حسن انجام کار که حداکثـــر یکماه پس از اتمام کنفرانس و انجام کامل تعهدات به مجری پرداخت می‌شود.

تبصره: شرایط پرداخت دشوار (مانند اخذ ضمانتنامه بانکی، لزوم حضور فیزیکی در شهرستان و تاخیر در پرداخت، باعث افزایش هزینه‌ها خواهد بود)


ماده پنج: تعهدات مجری

الف-  اجرای کلیة بندهای مذکور درماد‌ّة1  قرارداد؛

ب- پرداخت کلیة هزینه‌های اجــــرای پروژه که به مجری مربوط می‌شود؛

ج- ارائة گزارش مدون پروژه؛

د- هرگونه تغییر و اصلاح مفاد قرارداد توسط مجری می بایست کتباً به تائید کارفرما برسد.

 

ماده شش: تعهدات کارفرما

الف- پرداخت وجوه مذکور در ماده چهار؛

ب- تأمین اطلاعات خام مربوط به وبگاه؛

ج- ورود اطلاعات و انجام تغییرات لازم از طریق کنترل پنل و بخش مدیریت برنامه

د- ارزیابی گزارشهای قرارداد حداکثر درمد‌ّت پانزده روز پس از دریافت گزارش.

 

ماده هفت : فسخ قرارداد

درصورتی که نظر کارفرما به هردلیــــلی بر تعلیق یا فسخ قرارداد واقـــع شود، مجری ازتاریخ ابلاغ مکلف است ظرف مدت تعیین‌شده از طرف کارفرما، تسویه حساب نموده وکلیة نتایج حاصل از تحقیقات موضوع قرارداد را به کارفرما تسلیم کند. تعیین هزینه‌های انجام یافته تا مرحلة فسخ، باتوافق مجری وکارفرما خواهد بود.

 

ماده هشت : رفع اختلاف

درصورت بروزهرگـونه اختلاف ناشی ازاجرا یاتفسیرمفاد قرارداد، لازم است طرفین مراتب را ازطریق مذاکرة حضوری به طور دوستانه حلّ وفصل نمایند ودرصورت عدم حصول نتیجه، نظر داور مرضی‌الطرفین لازم الاتّباع است. طرفین تا حلّ اختلافات موظف به ادای کلیة تعهدات ناشی از این قرارداد هستند.

 

ماده نه : نشانی طرفین قرارداد :

کارفرما : 

 

مجری:شرکت سحر غرب به نمایندگی آقا /خانم.........................

نشانی: ................................................................................................................................................

تلفن مالی و اداری: ...................، تلفن امور آموزشی و پشتیبانی: ..................... ، دورنگار: ............... همراه مدیر عامل (تماس اضطراری): ..............

 

ماده ده : تصویب واجرا 

این قرارداد از هر حیث تابع قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و در دو نسخة هــم‌ارزش تنظیم شده و به  امضـاء طرفین رسیده است و برای طرفین لازم‌الاجراست. این قرارداد درده ماده تدوین شده و صحت مطالب مندرج در آن مورد تائید می باشد و ایجاد هر گونه تغییرات متضمن تنظیم صورتجلسه جدید خواهد بود.

 مهر و امضای کارفرما                                   تایید امور مالی                                                   مهر و امضای مجری

 


پیوست شماره 1:  شرح خدمات پروژه:

خدمات پروژه در قالب سه بخش اصلی توسط مجری برعهده گرفته می‌شود:

بخش اول: پشتیبانی فنی:

مجری متعهد می‌گردد فضای لازم برای راه اندازی پایگاه، حداکثر به میزان 100 مگابایت برای مدت یکسال را به عنوان فضای ذخیره داده‌های پایگاه (وب، ایمیل و برنامه‌های مربوطه) با پهنای باند 4 گیگابایت در ماه فراهم نماید. سرعت کارکرد مناسب سرویس‌دهنده و میزان UpTime بیش از 99 درصد تضمین می‌گردد. همچنین ابزار Cpanel برای مدیریت ابزارها و پرونده‌های پایگاه از قبیل آمارگیری، مدیریت پست الکترونیک و پایگاه داده‌ها در اختیار کارفرما قرار داده می‌شود. بعد از یکسال کارفرما موظف به تامین هزینه‌های مربوط به نام قلمرو و سرور یا تدارک سرویس‌دهنده‌ای با مشخصات مناسب برای نصب برنامه می‌باشد.

در صورت عدم استفاده از سرور یکتاوب، مسولیت تهیه سرور و حفظ امنیت و سازگاری آن با برنامه (سرور Apache، برنامه PHP و بانک اطلاعاتی MySQL و نیز برنامه Zend Optimizer) بر عهده کارفرما خواهد بود.

 

بخش دوم: پشتیبانی و خدمات آموزشی:

·        آموزش اجزای برنامه به رابط معرفی شده از سوی کارفرما

·        توضیح: برای آموزش فرد رابط باید به نرم‌افزار MS WORD و نیز اصول اینترنت (مثل کار با ایمیل) تسلط کافی داشته باشد. آموزش طی یک یا حداکثر دو جلسه حضوری در تهران برگزار خواهد شد و  هزینه سفر و اسکان برای برگزاری جلسات آموزشی در شهرستان‌ها یا سفر رابط به تهران بر عهده کارفرما خواهد بود. )

·        ارایه مستندات و راهنمای کار با برنامه به صورت لوح فشرده

·       رفع اشکالات مطرح شده در هنگام آموزش یا کار با برنامه مدیریتی طی مدت پشتیبانی ( به صورت مکاتبه از طریق پست الکترونیک)

 

بخش سوم: بخش خدمات اجرایی عمومی :

·        طراحی و نصب قالب برنامه با ظاهر گرافیکی قابل قبول

·        انجام تنظیمات اولیه برای راه‌اندازی پایگاه و ایجاد ظاهر عمومی مناسب صفحات

·        نصب برنامه با امکانات مطرح شده در زیر:

 

الف ویژگی‌های اصلی:

o       طراحی سازمان یافته و مطابق با الگوهای استاندارد طراحی وب

o       قابلیت انجام تنظیمات اصلی وبگاه به صورت برخط

o       امکان تغییر قالب و زبان کل برنامه و کاملا سازگار به دو زبان فارسی و انگلیسی

o       دارا بودن قابلیت عضوگیری و مدیریت کاربران

o       امکان تعریف سطح دسترسی برای کاربران

o       امکان دریافت و ثبت برخط سفارشات و تماس‌ها

o       دارا بودن بخش پرسش و پاسخ برخط

o       قابلیت تغییر محتوای صفحات دینامیک به صورت برخط توسط مدیر وبگاه

o       ارسال پست الکترونیک دسته‌جمعی  (eMailer Pro)

o       امکان تعامل با کاربران به صورت پرسش و پاسخ و تماس

o       امکان تبادل پرونده با سرویس‌دهنده وب به صورت ftp یا http

o       امکان ایجاد پرونده پشتیبان از بانک اطلاعات و پوشه‌های سرور

o       ایجاد موتور جستجوی خودکار برای مطالب پایگاه

o       امکان گزارش‌گیری از بانک اطلاعاتی پایگاه و اطلاعات مختلف پایگاه

o       امکان  بکارگیری سرویس خبرنامه الکترنیکی در وبگاه

o       امکان افزودن و ویرایش سریع  و موثر صفحات و مطالب

o       امکان  معرفی کتاب در پایگاه با امکانات پیشرفته

o       امکان ایجاد آلبوم تصاویر در پایگاه

o       امکان ایجاد متون متناسب با تاریخ روز به صورت گردش خودکار

 

ب- ویژگی های پایگاه کنفرانس‌ها:

 

o       قابلیت انجام تنظیمات اصلی وبگاه کنفرانس به صورت برخط

o       امکان زمان‌بندی خودکار مطالب پایگاه بر اساس روند پیشرفت برنامه کنفرانس

o       امکانات ویژه برای مدیریت نمایشگاه، اقامتگاه، بازدید علمی و کارگاه‌های آموزشی

o       امکان مدیریت وضعیت مالی و پرداخت‌های کاربران با توجه به گزینه‌های انتخاب شده در پایگاه

o       قابلیت دریافت مقاله از کاربران (Article Submission System)

o       ثبت خودکار تمام وقایع و رویدادهای مرتبط با مقالات و ایجاد پرونده الکترونیک برای هر مقاله

o       قابلیت ارسال خودکار پرونده الکترونیک مقاله برای نویسندگان

o       قابلیت رهگیری وضعیت مقاله توسط کاربران (Tracking)

o       قابلیت داوری الکترونیک مقالات به صورت ساده یا پیشرفته (Online reviewer)

o       قابلیت تغییر متن نامه‌های ارسالی و تنظیم انواع متون و گزینه‌های صفحات مدیران، و داوران

o       قابلیت طراحی فرم‌های سفارشی برای داوری مقالات و برای هر نوع مقاله

o       امکان تهیه خروجی XML از متن مقالات

o       امکان خروجی مقالات به صورت موضوع‌بندی شده با تنظیمات مورد نظر برای کتاب همایش

o       امکان انتشار آلبوم تصاویر کنفرانس توسط مدیر برنامه

۰

نمونه فرم قرارداد با موضوع: نصب و پشتیبانی فنی نرم افزار بولتن

 تحقیق رایگان

نمونه فرم قرارداد با موضوع: نصب و پشتیبانی فنی نرم افزار بولتن

 نمونه قرارداد نصب و پشتیبانی فنی نرم افزار بولتن خبری بصورت رایگان :

 

فایل ورد و قابل ویرایش  مربوط به قرارداد نصب و پشتیبانی فنی نرم افزار بولتن خبری را می توانید از لینک زیر بصورت رایگان دانلود نمایید.

 

 

 

http://up.asemankafinet.ir/view/2553241/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.jpg

همچنین متن قرارداد بالا در زیر قرار داده شده است :


قرارداد نصب و پشتیبانی فنی نرم افزار بولتن خبری

 

این قرارداد فیمابین شهرداری ................... استان ..............به آدرس: ......... ......... .......... ........... ......... ........به نمایندگی آقای/خانم ................که منبعد در این قرارداد "کارفرما" نامیده می شود از یک طرف و از طرف دیگر شرکت فناوری اطلاعات ……….. به شماره ثبت ……….. به نمایندگی …………… (مدیر عامل) به نشانی تهران، ………………….. که منبعد در این قرارداد مجری نامیده می شود با شرایط زیر منعقد و مفاد آن برای طرفین لازم الاجرا می باشد.

 

ماده1- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از ارائه CD و آموزش راه اندازی و کاربری و ارائه خدمات پشتیبانی فنی یکساله (پس از فروش) مربوط به یک نسخه نرم افزار بولتن خبری.

 

ماده2- مدت قرارداد

مدت قرارداد از تاریخ ...............تا تاریخ...............به مدت 12 ماه شمسی می باشد.

 

ماده3- مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

مبلغ این قرارداد برابر 6000000 ریال(معادل ششصد هزار تومان) می باشد که طی یک فقره چک در وجه شرکت فناوری اطلاعات ………… پرداخت خواهد شد.

تبصره 1 : تحویل چک به مجری پس از ارائه CD نرم افزار و کارت گارانتی یکساله و آموزش نصب و راه اندازی از طریق تلفن انجام خواهد شد.

 

ماده4- تعهدات "مجری"

4-1-      ارائه نرم افزار و آموزش نصب: "مجری" متعهد است نرم افزار موضوع ماده یک قرارداد را بر روی لوح فشرده تهیه و به کارفرما ارائه نماید و همچنین نسبت به آموزش نصب و راه اندازی نرم افزار مذکور به پرسنل معرفی شده از سوی کارفرما به صورت تلفنی و یا در محل شرکت مجری اقدام نماید.

4-2-      آموزش: "مجری" متعهد می گردد در ابتدای قرارداد و پس از ارائه لوح فشرده نرم افزار نسبت به ثبت نام حداکثر 3 نفر از پرسنل کارفرما در یکی از دوره های آموزشی نرم افزار موضوع قرارداد اقدام نماید و زمان آن را به کارفرما ابلاغ نماید. در این دوره آموزشی که مدت آن 3 ساعت می باشد پرسنل کارفرما در رابطه با نحوه نصب و راه اندازی و کار با نرم افزار و قابلیتهای آن آموزش داده می شوند. بدیهی است هزینه های تردد و اقامت پرسنل کارفرما جهت حضور در کلاسهای آموزشی به عهده خود کارفرما می باشد.

 

4-3-       پشتیبانی فنی نرم افزار

4-3-1-پشتیبانی از طریق اتصال راه دور: "مجری" متعهد می گردد که اشکالاتی که از طریق راهنمایی قابل برطرف سازی نباشند وامکان برطرف سازی اینگونه اشکالات از طریق اتصال از راه دور در مدت زمان کوتاهی فراهم باشد، از طریق اتصال از راه دور حل نماید.بدیهی است چنانچه مشکلات ظرف مدت کوتاهی از طریق از راه دور قابل برطرف سازی نباشند و به تشخیص "مجری" نیاز به مراجعه حضوری کارشناس "مجری" باشد طبق توافقات جداگانه ای با کارفرما انجام خواهد شد. کارفرما متعهد است مبلغ حق الزحمه مراجعه حضوری کارشناس "مجری" جهت رفع نقص را حداکثر ظرف مدت ده روز پس از اعلام مبلغ به مجری پرداخت نماید.

 

     4-3-2- پاسخگویی تلفنی : کلیه سوالات و نیازها در ساعات اداری از طریق تلفن پاسخ داده خواهند شد.

4-3-3-پاسخگویی از طریق پست الکترونیکی (E-mail): کلیه سوالها و یا نیازهای "کارفرما" از طریق سیستم   e-mail پاسخ داده می شوند.

4-3-4-پاسخگویی از طریق وب: کلیه سوالها و یا نیازهای"کارفرما" از طریق سیستم Web  بدون هزینه و در اسرع وقت انجام می شوند.

 

4-4-Update Package : مجری در طول قرارداد مجوز دسترسی به Update Package های مربوط به نرم افزار موضوع قرارداد را در اختیار مشتری قرار دهد. بدیهی است این Update Package ها صرفا جهت رفع اشکالات نرم افزار می باشند و شامل امکانات جدید نمی گردند.

4-5- مجری تعهد می نماید در طول مدت قرارداد در صورت بروز هرگونه مشکل در رابطه با نرم افزار نصب شده موضوع قرارداد در حداکثر 4 ساعت پس از تماس کارفرما در ساعت اداری نسبت به شروع کار جهت برطرف کردن مشکل اقدام نماید.

 

ماده5- تعهدات "کارفرما"

5-1- "کارفرما"پس از عقد قرارداد نماینده خود را بطور کتبی به "مجری" معرفی می نماید.

این نماینده که باید یک شخص حقیقی باشد در خصوص کلیه مسایل فنی، بازرگانی قرارداد به نمایندگی از مشتری با"مجری" تعامل خواهد داشت. بدیهی است که فقط این شخص می تواند در خصوص امور پشتیبانی با "مجری" تماس برقرار نماید و "مجری" صرفا امور پشتیبانی خود را از طریق این شخص انجام خواهد داد.

 

5-2- کارفرما موظف است سروری با مشخصات فنی که از سوی مجری اعلام می گردد  جهت نصب و راه اندازی       نرم افزار تامین نماید.

تبصره2 - "مجری" هیچگونه تعهدی در خصوص اشکالات ناشی از مشکلات سخت افزاری از قبیل عدم کارایی مناسب، ویروسی شدن سرور و مواردی از این قبیل ندارد.

 

5-3- "کارفرما" جهت امکان دسترسی از راه دور به منظور انجام خدمات این قرارداد متعهد می گردد یک خط تلفن و یک دستگاه مودم تامین نماید و نرم افزار Remote Desktop را بر روی سرور نصب نماید و نام کاربری و رمز عبور را به نماینده "مجری" بصورت مکتوب اعلام نماید.

 

5-4- "کارفرما" تعهد می نماید که از نرم افزار موضوع قرارداد در طول قرارداد و یا پس از آن، فقط در محدوده سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، استانداریها، فرمانداریها، شهرداریها، دهیاریها، بخشداریها و واحدها و سازمانهای  وابسته به آنها استفاده نماید.

 

5-5- کلیه اطلاعاتی (نظیر شماره تلفن، کد کاربری و یا کلمه عبور) که از طریق "مجری" به "کارفرما" داده شده است به صورت محرمانه تلقی می گردد و "کارفرما " به هیچ وجه اجازه ندارد که انها را در اختیار سایر شرکتها و یا اشخاص قرار دهد.

 

5-6- قرارداد حاضر شامل خدماتی از قبیل ورود اطلاعات، سفارشی سازی Customize و طراحی مجدد نمی باشد و در صورت نیاز "کارفرما" به این خدمات، طبق توافق جداگانه ای توسط "مجری " قابل انجام است.

 

5-7- "کارفرما" متعهد می گردد در صورتیکه درخواست مراجعه حضوری کارشناسان "مجری" به محل خود را داشته باشد هزینه های آمد و شد مربوطه را تقبل نماید.

 

ماده6- فورس ماژور

به هنگام بروز حوادث غیر مترقبه و سایر عوامل خارج از اختیار طرفین قرارداد از قبیل (و نه محدود به ) جنگ، اعتصاب، اغتشاش عمومی، صاعقه، آتش سوزی، زلزله، سیل، وضع قوانین و مقررات و دستورالعملهای دولتی و مانند اینها که به کلی خارج از اختیارات هر یک از طرفین باشد، تا زمانی که وضعیت فوق العاده و تبعات آن برطرف نشده باشد، به گونه ای که انجام تعهدات و خدمات این قرارداد را با اشکال مواجه کند مسئولیتی متوجه هیچیک از طرفین نخواهد بود. در اینصورت پس از توافق طرفین نسبت به نحوه ادامه قرارداد و یا تسویه حساب کامل طرفین و فسخ قرارداد تصمیم گیری خواهد شد.

 

ماده7- حل اختلاف

این قرارداد مطابق با قوانین و مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران تنظیم گردیده و در صورت بروز اختلاف،مساله طی جلسه ای با حضور نمایندگان دو طرف و یا در صورت لزوم با همراهی یک نفر بعنوان مرضی الطرفین بررسی گردیده و صورتجلسه تنظیمی برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود. بدیهی است که در صورتیکه فرد مرضی الطرفین نتواند رای قطعی بدهد و یا اینکه نتوان چنین فردی را یافت، مساله به مراجع ذیصلاح قضایی سپرده خواهد شد.

 

ماده8- نسخ قرارداد

 این قرارداد در 8 ماده، 2 تبصره و در دو نسخه تنظیم گردیده که هر یک حکم واحد را دارند.

 

 

               کارفرما                                                    مجری         

       شهرداری .......................                             شرکت فناوری اطلاعات ………..

۰

فرم قرارداد با موضوع: قرارداد بهسازی گرافیکی پایگاه وب

 تحقیق رایگان

فرم قرارداد با موضوع: قرارداد بهسازی گرافیکی پایگاه وب

نمونه قرارداد کار  بصورت رایگان :قرارداد بهسازی گرافیکی پایگاه وب

 

فایل ورد و قابل ویرایش  مربوط به قرارداد بهسازی گرافیکی پایگاه وب را می توانید از لینک زیر بصورت رایگان دانلود نمایید.

 

 

 

http://up.asemankafinet.ir/view/2553241/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.jpg

همچنین متن قرارداد بالا در زیر قرار داده شده است :

 

 

قرارداد بهسازی گرافیکی پایگاه وب

قرارداد زیر در تاریخ 22/08/1391 بین شرکت شرکت سحر غرب به نمایندگی جناب آقا/خانم   و ..............................  (کارفرما) به نمایندگی جناب ............................ ، با رعایت کلیه قوانین و مقررات مدون نظام جمهوری اسلامی ایران براساس موارد توافق شده فیمابین به نحو زیر و به قید مشارکت طرفین در پیشبرد اهداف مطروحه در موضوع قرارداد منعقد می گردد:

 

مجری: شرکت شرکت سحر غرب - ............ نام پدر ............... شماره شناسنامه .............. صادره از ............

آدرس: ...........................................................................................................................................         تلفن: ....................

 

کارفرما: دانشگاه ..............................- جناب آقای/ سرکار خانم .............

آدرس: تلفن:

 

موضوع قرارداد:           

طراحی و نصب قالب گرافیکی جدید برای صفحه اول و صفحات فرعی پایگاه وب ....................... برای بخش فارسی

 

مدت اجرای قرارداد:    

زمان پیش بینی شده برای نصب قالب های گرافیکی سفارش داده شده، بعد از تایید نهایی اطلاعات مورد نیاز، حداکثر 2 ماه (به ازای هر پایگاه یا هر قالب) خواهد بود.

 

 

مبلغ قرارداد:

مبلغ اجرای قرارداد 5000000 ریال (پنج میلیون ریال) در نظر گرفته شده است که پس از ارایه گزارش و پس از کسر کسورات قانونی قابل پرداخت می باشد.

 

نماینده مجری

شرکت سحر غرب

..................................                                              

نماینده کارفرما

سازمان ..........................                                             

آقای / خانم .....................

 

 

ضمیمه شماره یک: تفاهم نامه همکاری در طرح بهسایت (بخش گرافیک)

بر اساس این تفاهم نامه، شرایط و روش  استفاده از خدمات شرکت سحر غرب برای طراحی و نصب قالب گرافیکی جدید برای پایگاه تعیین می گردد.

1-       طراحی قالب بر اساس پیش طرح پیشنهادی از سوی کارفرما یا در صورت نیاز توسط بخش گرافیک شرکت (به صورت فایل word، یا تصویر یا طرح گرافیکی) آغاز خواهد شد. در سند ارسالی باید گزینه های مورد نظر کارفرما برای قرار گرفتن در صفحه اول و محل تقریبی و شیوه نمایش آنها مشخص شده باشد. همچنین اگر کارفرما خواستار استفاده از علایم و رنگ و تصاویر مشخصی باشد باید در این مستند مشخص شده باشد. (کارفرما می تواند موارد را توضیح دهد یا نشانی پایگاه اینترنتی مورد تایید و یا فایل گرافیکی مد نظر خود را تهیه و ارسال کند. نمونه هایی از پیش طرح ها در بروشور طرح بهسایت در پایگاه اینترنتی شرکت ارایه شده اند.)

2-       پست الکترونیک، گزینه ترجیحی در تمام مکاتبات و تبادلات خواهد بود. اما در صورت نیاز می توان با تماس تلفنی یا مراجعه حضوری به شرکت برای انتقال اسناد و مفاهیم یا رفع اشکالات اقدام نمود.

3-       بخش های مدیریت برنامه و برخی از صفحات پیش فرض (مثل فرم های ثبت نام و ارسال مقاله، و صفحات جستجو و اطلاع رسانی به دوستان) متناسب با قالب عمومی سحروب بارگذاری خواهند شد و امکان تغییر آنها مطابق با نظر کارفرما وجود ندارد. (البته با هدر و رنگ متناسب با قالب جدید مشاهده می شوند)

4-       مراحل طراحی و نصب تنها یکبار در قالب این قرارداد انجام شده و در صورت نیاز به قالب جدید تر یا تغییرات وسیع در قالب پیشین، هزینه انجام کار مجدد اخذ خواهد شد.

5-       زمان پیش بینی شده برای نصب قالب های گرافیکی سفارش داده شده، بعد از تایید نهایی اطلاعات مورد نیاز، حداکثر 2 ماه (به ازای هر پایگاه یا هر قالب) خواهد بود. (معمولا ظرف 1 ماه تحویل داده می شود)

6-       احتمال غیر فعال شدن و در دسترس نبودن برخی از امکانات پایه ای برنامه در قالب جدید وجود خواهد داشت. مثلا امکان دارد اضافه کردن فرم نظرسنجی یا بلوک جدید در صفحه اصلی سایت منعکس نشده و نیاز به ویرایش دستی فایل قالب باشد.

7-       فایل های قالب به صورت html و فایل هایی ضمیمه (تصاویر و CSS و ...) همواره برای ویرایش و انجام تغییرات (با ویرایش فایل های html یا تصاویر بوسیله ویرایشگر های لازم) در اختیار مدیر پایگاه قرار خواهند داشت.

8-       در صورتی که لوگو یا نام شرکت به صورت کوچک و کمرنگ در حاشیه یا زیر قالب (متناسب با نظر کارفرما) اضافه شود و حداقل تا یک سال با پیوند به سایت شرکت باقی بماند، بسته به تعداد بازدید کنندگان و نوع نمایش لوگو، تخفیف هایی از 10 تا 80 درصد در نظر گرفته خواهد شد.

9-       قرارداد تا پیش از ارسال از سوی کارفرما و تایید توسط مجری، مسئولیتی برای شرکت ایجاد نکرده و بعد از تایید تا 3 ماه (برای تهیه پیش طرح، رفع اشکال و ارسال نسخه نهایی سوی کارفرما) معتبر خواهد بود و بعد از آن طبق شرایطی قابل تمدید می باشد.

 

توضیح شماره یک:

طراحی قالب اختصاصی شما مراحل زیر می باشد و حداکثر ظرف 2 ماه انجام خواهد شد:

1- بررسی نمونه پایگاه ها و ارایه پیشنهاد تغییر پایگاه مورد نظر

2- ارایه پیش طرح به کارفرما جهت بررسی و تایید

3- طراحی قالب گرافیکی و ارسال آن به کارفرما جهت بررسی و تایید

4- انجام تغییرات مد نظر کارفرما

5- تایید نهایی طرح گرافیکی

6- نصب قالب گرافیکی صفحه اول و انجام اصلاحات تا تایید نهایی آن

7- فعال شدن قالب گرافیکی برای صفحات فرعی پایگاه

 

توضیح شماره دو:

قالب گرافیکی برای صفحات فارسی و انگلیسی به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد. در صورتی که قالب بخش انگلیسی تغییر زیادی نسبت به قالب بخش فارسی نداشته باشد، هزینه اجرای طرح دوم، شامل 50 درصد تخفیف خواهد شد.

 

توجه: تنها تکمیل و ارسال فایل از طریق پست الکترونیک نماینده تایید شده کارفرما کافی است و نیازی به فاکس یا پست کردن آن نیست.