راهنما :
با خیال راحت خرید کنید .پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست .در صورت هرگونه مشکل در خرید آنلاین و دریافت فایل با شماره 09159886819 - صارمی اسمس بدهید .

۱۰۰ مطلب با موضوع «مقاله» ثبت شده است

۰

28 - مقاله بررسی رابطه ی بین مهارت ها و توانایی ها با نقش های مدیریتی

 مقاله

28 - مقاله بررسی رابطه ی بین مهارت ها و توانایی ها با نقش های مدیریتی

مقاله بررسی رابطه ی بین مهارت ها و توانایی ها با نقش های مدیریتی، در بیست  صفحه بصورت ورد و با قیمت مناسب سه هزار تومان می باشد.

 

1.چکیده

این مقاله به منظور بررسی ارتباط بین سه متغیر مهارت ها ، توانایی ها و نقش های مدیریتی تدوین شده است . جامعه آماری این پژوهش شامل 157 نفر از مدیران مقطع متوسطه شهر شیراز بود که از نمونه گیری صرف نظر گردید و همه افراد از طریق سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق، جزو تحقیقات پیمایشی همبستگی قرار دارد. جهت گردآوری داده ها از سه دسته پرسشنامه استاندارد استفاده شد (میزان پایایی این پرسشنامه ها، با استفاده از روش آلفا کرونباخ به ترتیب برای پرسشنامه مهارت ها، توانایی ها و نقش ها: 88/ ،90/ ، 86/ گزارش شده است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها نیز بر اساس نظر متخصصان حاصل شده است ). نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که مهارت های انسانی ، فنی و ارتباطی و توانایی های فکری ذهنی و علمی سهم بیشتری در تبیین نقش های مدیریتی دارند.

فهرست مطالب

1.چکیده

واژه های کلیدی:

2.مقدمه

3.مبانی نظری تحقیق

.نتایج بدست آمده نشان داد که:

4.مدل تحلیلی تحقیق

(نمودار شماره 1):  مدل تحلیلی تحقیق

5.فرضیات تحقیق

6.روش تحقیق

7.یافته های پژوهش

جدول (شماره2)  ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش

جدول (شماره3) خلاصه تحلیل رگرسیون فرضیه شماره 1

جدول (شماره4) ضرایب رگرسیون فرضیه ی شماره 1

جدول (شماره5) خلاصه تحلیل رگرسیون فرضیه ی شماره 2

جدول (شماره6) ضرایب رگرسیون فرضیه ی شماره 2

8. تحلیل یافته ها

9. بحث ونتیجه گیری

10.فهرست منابع

10-1. منابع فارسی

10-2. منابع انگلیسی

Abstract

برای اطمینان شما عزیزان فایل پی دی اف این مقاله در زیر فقط برای مشاهده آمده است .در صورت مشاهده و رضایت می توانید فایل ورد آن را از لینک خرید و به قیمت عالی سه هزار تومان دریافت نمائید . فایل پی دی اف :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

در صورت مشاهده و رضایت می توانید فایل ورد این مقاله را از لینک زیر و به قیمت سه هزار تومان دریافت نمائید .

راهنمای خرید :   برای خرید انلاین ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید .   تا وارد صفحه خرید آنلاین شوید .درصفحه خرید آنلاین نام و نام خانوادگی ، شماره موبایل و ایمیل خود را وارد کنید .و بر روی خرید کلیک نمائید. تا وارد صفحه در گاه بانک شوید .بعد از وارد کردن مشخصات کارت ، وارد صفحه دانلود فایل می شوید که بصورت مستقیم می توانید آن را دانلود کنید ، همچنین علاوه بر دانلود مستقیم ، لینک دانلود به ایمیل شما نیز فرستاده می شود -   لینک خرید :

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

۰

22 - مقاله رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده و وجدان کاری کارک

 مقاله

22 - مقاله رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده و وجدان کاری کارک

مقاله و تحقیق رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده و وجدان کاری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی، در سی  صفحه بصورت ورد و با قیمت مناسب سه هزار تومان می باشد.

 

چکیده

هدف از تحقیق حاضر تعیین رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده و وجدان کاری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان  بود. روش پژوهش توصیفی همبستگی است که به روش میدانی انجام گرفت. جامعه آماریتحقیق، کارکنان رسمی و قراردادی دانشگاه با تعداد 310 نفر بود. تعداد نمونه از فرمول کوکران برابر 162 نفر محاسبه شد. نمونه گیری به روش تصادفی طبقه بندی شده انجام گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه جمعیت شناختی،  پرسشنامه عدالت سازمانی ادراک شده و پرسشنامه وجدان کاری  بود. پرسشنامه عدالت سازمانی جمعا حاوی 18 سوال بود که برای سنجش عدالت توزیعی از پرسشنامه 5 سوالی نیهوف و مورمن (1993)، برای سنجش عدالت رویه ای از پرسشنامه 7سوالی مورمن(1991) و برای سنجش عدالت ارتباطی از پرسشنامه 6 سوالی مورمن(1991) استفاده شد. برای سنجش وجدان کاری پرسشنامه محقق ساخته حاوی 33 سوال  بکار برده شد. ضریب پایایی پرسشنامه های عدالت سازمانی ادراک شده و وجدان کاری از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب 87/.، 86/. بدست آمد. نتایج تحقیق نشان داد که بین عدالت سازمانی ادراک شده و وجدان کاری در سطح رابطه معنی دار(501/. r=) وجود دارد و همچنین بین ابعاد عدالت سازمانی شامل عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت ارتباطی با وجدان کاری در سطح  به ترتیب رابطه معنی دار(318/. r= ، 491/. r=، 439/. r=)  بدست آمد. از بین متغیرهای جمعیت شناختی(جنسیت، سابقه کار، سطح تحصیلات، نوع استخدام و حوزه کاری)، تنها سطح تحصیلات بر رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده و وجدان کاری تاثیر داشت. تفاوت معناداری بین مولفه های عدالت(توزیعی،رویه ای و ارتباطی) بر حسب  جنسیت، سابقه کار، مدرک تحصیلی،نوع استخدام و حوزه کاری بدست نیامد.

واژگان کلیدی:

 عدالت سازمانی ادراک شده، عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت ارتباطی، وجدان کاری.

فهرست مطالب

چکیده

واژگان کلیدی:

فرضیه های پژوهش

فرضیه اهم:

فرضیه های اخص:

پرسش های فرعی

روش پژوهش

تحلیل یافته های پژوهش

فرضیه 1: رابطه معنی داری بین عدالت سازمانی توزیعی و وجدان کاری وجود دارد.

فرضیه 2: رابطه معنی داری بین عدالت سازمانی رویه ای و وجدان کاری وجود دارد.

فرضیه3: رابطه معنی داری بین عدالت سازمانی ارتباطی و وجدان کاری وجود دارد

تحلیل پرسش های فرعی

تعیین روابط علی بین متغیرها و ارائه مدل

بحث و نتیجه گیری

.منابع:

Abstract


برای اطمینان شما عزیزان فایل پی دی اف این مقاله در زیر فقط برای مشاهده آمده است .در صورت مشاهده و رضایت می توانید فایل ورد آن را از لینک خرید و به قیمت عالی سه هزار تومان دریافت نمائید . فایل پی دی اف :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

در صورت مشاهده و رضایت می توانید فایل ورد این مقاله را از لینک زیر و به قیمت سه هزار تومان دریافت نمائید .

راهنمای خرید :   برای خرید انلاین ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید .   تا وارد صفحه خرید آنلاین شوید .درصفحه خرید آنلاین نام و نام خانوادگی ، شماره موبایل و ایمیل خود را وارد کنید .و بر روی خرید کلیک نمائید. تا وارد صفحه در گاه بانک شوید .بعد از وارد کردن مشخصات کارت ، وارد صفحه دانلود فایل می شوید که بصورت مستقیم می توانید آن را دانلود کنید ، همچنین علاوه بر دانلود مستقیم ، لینک دانلود به ایمیل شما نیز فرستاده می شود -   لینک خرید :

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

۰

19 - تحقیق و مقاله عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی

 مقاله

19 - تحقیق و مقاله عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی

تحقیق و مقاله عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی، در سی  صفحه بصورت ورد و با قیمت مناسب سه هزار تومان می باشد.

 

چکیده

با توجه به اهمیت نیروی انسانی در یک سازمان و نقش وی در رشد وتحقق اهداف سازمانی، پرداختن به مبحث بهره وری کارکنان یکی از مهمترین دغدغه های مدیران امروزی است ودر این بین دانشگاهها به عنوان مرکز پرورش نیروی انسانی توانمند و متخصص از اهمیت بیشتری برخوردارند.

مطالعه انجام شده بر مبنای هدف کاربردی و بر اساس روش پیمایشی و همبستگی میباشد. در این راستا ابتدا از طریق آزمون تحلیل عاملی، عوامل اصلی موثر بر بهره وری کارکنان دانشگاه شناسایی گردیدکه عبارتنداز: مهارت،آموزش ،انگیزش، مشارکت در تصمیمات و شناخت شغلی. سپس با استفاده از تحلیل رگرسیونی و آزمونهای نرمال بودن(K- S)، رگرسیون تک متغیره (آزمون فرضیات) و چند متغیره (روش قدم به قدم) نوع رابطه بین عوامل شناسایی شده(متغیرهای مستقل)و بهره وری کارکنان(متغیر وابسته)،میزان تاثیر هر کدام از این عوامل بر بهره وری کارکنان و تعیین اولویت بندی تاثیر این عوامل مورد بررسی قرار گرفته و مدل نهایی ارائه شد.نتیجه این آزمونها بیانگر این است که بین این عوامل با بهره وری کارکنان رابطه معنی داری وجود داشته و این رابطه بصورت خطی می باشد

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

تاریخچه بهره وری

تعاریف و مفاهیم مرتبط با بهره وری:

تعریف لغوی:

تعریف کاربردی:

مرکز بهره وری ژاپن  : (JPC)

اهمیت بهره‌وری

دید گا هها:

موانع بهبود بهره وری:

منافع و فواید بهره ‌وری:

عوامل موثردر  افزایش سطح بهره وری :

1- بهبود کیفی عامل کار(نیروی انسانی)

2- بهبود روابط حاکم بین مدیر و کارکنان

3- بهبود در بکارگیری رهاوردهای فناورانه

مهمترین عوامل مؤثر در کاهش بهره وری

شرایط لازم برای بهبود بهره وری نیروی انسانی در سازمانها

۷-1- ارتباط

۷-2- تعهد

۷-3- تداوم

مواد و روش تحقیق

یافته ها و نتایج تحقیق

عوامل اصلی(متغیرهای مستقل):

بحث

منابع:


برای اطمینان شما عزیزان فایل پی دی اف این مقاله در زیر فقط برای مشاهده آمده است .در صورت مشاهده و رضایت می توانید فایل ورد آن را از لینک خرید و به قیمت عالی سه هزار تومان دریافت نمائید . فایل پی دی اف :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

در صورت مشاهده و رضایت می توانید فایل ورد این مقاله را از لینک زیر و به قیمت سه هزار تومان دریافت نمائید .

راهنمای خرید :   برای خرید انلاین ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید .   تا وارد صفحه خرید آنلاین شوید .درصفحه خرید آنلاین نام و نام خانوادگی ، شماره موبایل و ایمیل خود را وارد کنید .و بر روی خرید کلیک نمائید. تا وارد صفحه در گاه بانک شوید .بعد از وارد کردن مشخصات کارت ، وارد صفحه دانلود فایل می شوید که بصورت مستقیم می توانید آن را دانلود کنید ، همچنین علاوه بر دانلود مستقیم ، لینک دانلود به ایمیل شما نیز فرستاده می شود -   لینک خرید :

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

۰

39 - تحقیق و مقاله ابزاری جهت سنجش معناداری رابطه میان هوش

 مقاله

39 - تحقیق و مقاله ابزاری جهت سنجش معناداری رابطه میان هوش

تحقیق و مقاله ابزاری جهت سنجش معناداری رابطه میان هوش هیجانی و مهارت های مرجع مجازی ، در بیست  صفحه بصورت ورد و با قیمت مناسب سه هزار تومان می باشد.


چکیده

مقدمه: مهارت های هوش هیجانی، می توانند با کارکردهای کتابداری در ارتباط ­باشند، و  به عنوان راهبرد کمکی مفیدی در تعامل بین کتابدار و مراجعه­کننده در نظر  گرفته شوند تا از طریق آن نیاز مراجعان و خدمات درخواستی آنان به بهترین نحو شناسایی شود. لذا، توجه به آن ها در روند ارتباط کتابداران با کاربران می تواند بسیار حائز اهمیت باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر، شناخت رابطه هوش هیجانی و مهارت های مرجع مجازی در کتابداران کتابخانه­های دانشگاه های علوم پزشکی منتخب کشور بوده است.

روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع پیمایشی تحلیلی است. جامعه پژوهش شامل 44 نفر از کتابداران کتابخانه­های دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال 1389 بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات شامل، پرسشنامه هوش هیجانی Bar-on جهت اندازه­گیری هوش هیجانی و پرسشنامه محقق ساخته­ی مهارت های میز مرجع مجازی بود که مولفه های مستخرج در آن بر اساس مطالعه متون و منابع مرتبط با این حوزه گردآوری گردید.روایی و پایایی پرسشنامه ها مورد تایید قرار گرفت و داده ها به وسیله شاخص­های مرکزی و پراکندگی آمار توصیفی و آزمون­های آماری پارامتری تی تک نمونه ای و تی برای گروه‌های مستقل، و همچنین ضریب همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت.

یافته­ها: در توصیف مولفه های هوش هیجانی،بزرگترین میانگین مربوط به مولفه خودانگیزی (34/12)، کوچکترین میانگین مربوط به مولفه مدیریت استرس(12)، بیشترین انحراف معیار مربوط به مولفه های توان سازگاری و خلق و خوی عمومی (60/3) و کمترین انحراف معیار مربوط به مولفه خودآگاهی و مدیریت استرس (82/2) به دست آمد. در توصیف مولفه های اطلاع رسانی و مرجع مجازی، بزرگترین میانگین مربوط به مولفه ارتباط با کاربر (61/55)، کوچکترین میانگین مربوط به مولفه اشاعه و انتقال اطلاعات (80/27)، بیشترین انحراف معیار مربوط به مولفه ارتباط با کاربر (60/11) و کمترین انحراف معیار مربوط به مولفه مهارت شخصی (37/4) به دست آمد. میانگین هر یک از  مولفه های مهارت‌های خودآگاهی، توان سازگاری، خودانگیزی، مدیریت استرس، خلق و خوی عمومی از میانگین مقیاس کمتر است. میانگین مولفه مهارت های شخصی و حرفه‌ای به ترتیب با میانگین‌های 83/11 و 16/4 از میانگین مقیاس بیشتر است. اما میانگین مولفه ارتباط با کاربر و انتقال اطلاعات از میانگین مقیاس کمتر است. در حالی که بین مهارت اطلاع‌رسانی و مرجع مجازی با میانگین مقیاس تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. بین مولفه های هوش هیجانی و مهارت های اطلاع رسانی و مرجع مجازی همبستگی مستقیم، معنی‌دار و مثبت قوی وجود دارد.

نتیجه گیری: میان هوش هیجانی و مولفه ­های آن با مهارت های مرجع مجازی، رابطه مستقیم معنی­داری وجود دارد.

­واژه های کلیدی:

هوش هیجانی، ارتباطات، بین‌فردی، مدیریت استرس،خلق و خوی عمومی، اطلاع رسانی، مرجع مجازی، مرجع دیجیتالی، کتابخانه­های دانشگاه های علوم پزشکی، ایران.


برای اطمینان شما عزیزان فایل پی دی اف این مقاله در زیر فقط برای مشاهده آمده است .در صورت مشاهده و رضایت می توانید فایل ورد آن را از لینک خرید و به قیمت عالی سه هزار تومان دریافت نمائید . فایل پی دی اف :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

در صورت مشاهده و رضایت می توانید فایل ورد این مقاله را از لینک زیر و به قیمت سه هزار تومان دریافت نمائید .

راهنمای خرید :   برای خرید انلاین ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید .   تا وارد صفحه خرید آنلاین شوید .درصفحه خرید آنلاین نام و نام خانوادگی ، شماره موبایل و ایمیل خود را وارد کنید .و بر روی خرید کلیک نمائید. تا وارد صفحه در گاه بانک شوید .بعد از وارد کردن مشخصات کارت ، وارد صفحه دانلود فایل می شوید که بصورت مستقیم می توانید آن را دانلود کنید ، همچنین علاوه بر دانلود مستقیم ، لینک دانلود به ایمیل شما نیز فرستاده می شود -   لینک خرید :

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

۰

26 - مقاله بررسی شاخص‌های روان سنجی مقیاس کیفیت زناشویی، ف

 مقاله

26 - مقاله بررسی شاخص‌های روان سنجی مقیاس کیفیت زناشویی، ف

تحقیق و مقاله بررسی شاخص‌های روان سنجی مقیاس کیفیت زناشویی، فرم تجدید نظر شده(RDAS) ، در بیست  و چهار صفحه بصورت ورد و با قیمت مناسب سه هزار تومان می باشد.


چکیده

هدف:ﻫﺪف ﻋﻤﺪه تحقیقﺣﺎﺿﺮ اﻋﺘﺒﺎرﯾﺎﺑﯽ مقیاس خانوادگی کیفیت زناشویی، فرم تجدید نظر شده روی زنان و مردان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان  سنندج بود.

روش:طرح تحقیق ازنوعتحقیقهمبستگی است( تحلیل عاملی به شیوة چرخش متمایل از نوع آبلیمین مستقیم و تحلیل عامل تائیدی بود). حجم نمونه شامل384 نفر زن و مرد متاهل در دسترس در نیم سال اول 1390 که به مراکز مشاوره شهرستان سنندج مراجعه کردند، بودند و مقیاسهای کیفیت زناشویی، فرم تجدید نظر شده و پرسشنامه های ملاک را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و داده ها به روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ به شیوه ی ﭼﺮﺧﺶ متمایل از نوع آبلیمین مستقیم و تحلیل عامل تائیدی تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها:ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ به شیوة چرخش متمایل از نوع ابلیمین مستقیم، سه ﻋﺎﻣل کیفیت زناشویی (توافق، رضایت، انسجام)را در جامعه ایرانی ﻧﺸﺎن داد و با تحلیل عامل تائیدی آنها برازش شدند. ﺿﺮاﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ آﻟﻔﺎیﮐﺮوﻧﺒﺎخوتصنیفﺑﺮای14ﻣﺎده و سه ﻋﺎﻣﻞ در کل پرسشنامه (به ترتیب با مقدار 92/0 و 89/0) رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶﺑﻮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ضرایبروایی همگراکیفیت زناشویی با پرسشنامهرضایتمندی زناشویی، پرسشنامه ارزیابی همبستگی زوجین، مقیاس سازگاری توافق دونفری به ترتیب (39/0، 36/0، 33/0) بدست آمده است که در سطح (0001>p) معنادار است. ﺑﻪ ﻋﻼوه،ﺗﺤﻠﯿﻞآزمونT ﻧﺸﺎنداد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ زنان و مردان در عاملها ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد ﻧﺪارد و همچنین تحلیل وارﯾﺎﻧﺲﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮی نشان داد که ﺑﯿﻦﮔﺮوهﻫﺎیﺳﻨﯽ هشت گانه از ﻟﺤﺎظ کیفیت زناشویی ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد ﻧﺪارد.

نتیجه گیری:ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳشنامة کیفیت زناشویی از آن ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ و خانوادهگی در و تعیین کیفیت زناشویی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

واژه گانﮐﻠﯿﺪی:

 ﭘﺮﺳشنامة کیفیت زناشویی، اعتبار یابی پرسشنامه، روایی، پایایی


برای اطمینان شما عزیزان فایل پی دی اف این مقاله در زیر فقط برای مشاهده آمده است .در صورت مشاهده و رضایت می توانید فایل ورد آن را از لینک خرید و به قیمت عالی سه هزار تومان دریافت نمائید . فایل پی دی اف :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

در صورت مشاهده و رضایت می توانید فایل ورد این مقاله را از لینک زیر و به قیمت سه هزار تومان دریافت نمائید .

راهنمای خرید :   برای خرید انلاین ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید .   تا وارد صفحه خرید آنلاین شوید .درصفحه خرید آنلاین نام و نام خانوادگی ، شماره موبایل و ایمیل خود را وارد کنید .و بر روی خرید کلیک نمائید. تا وارد صفحه در گاه بانک شوید .بعد از وارد کردن مشخصات کارت ، وارد صفحه دانلود فایل می شوید که بصورت مستقیم می توانید آن را دانلود کنید ، همچنین علاوه بر دانلود مستقیم ، لینک دانلود به ایمیل شما نیز فرستاده می شود -   لینک خرید :

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif