راهنما :
با خیال راحت خرید کنید .پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست .در صورت هرگونه مشکل در خرید آنلاین و دریافت فایل با شماره 09159886819 - صارمی اسمس بدهید .

۷۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نمونه طرح درس زیست شناسی» ثبت شده است

۰

1741 - طرح درس ملی روزانه زیست شناسی 1 پایه دهم درس تنوع تبادلات گازی

 طرح درس

1741 - طرح درس ملی روزانه زیست شناسی 1 پایه دهم درس تنوع تبادلات گازی

معرفی طرح درس :

  طرح درس ملی روزانه ریست شناسی 1 پایه دهم درس  تنوع تبادلات گازی

 

 نام کتاب درسی: زیست شناسی 1    پایه تحصیلی:دهم     موضوع درس: تنوع تبادلات گازی

 اهداف :

 

آشنایی فراگیران با تنوع تبادلات گازی در جانوران

1- مفهوم تبادل و چگونگی آن را بدانند .

2- با انواع تبادلات گازی در جانوران آشنا شود.

3- ویژگی های مهم عملکردی و ساختاری ( هر کدام از انواع تبادلات گازی رابدانند )

 

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات : پنج صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دو هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت دو هزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

 

۰

1740 - طرح درس ملی روزانه زیست شناسی 1 پایه دهم درس تنوع گوارش در جانوران

 طرح درس

1740 - طرح درس ملی روزانه زیست شناسی 1 پایه دهم درس تنوع گوارش در جانوران

معرفی طرح درس :

  طرح درس ملی روزانه ریست شناسی 1 پایه دهم درس تنوع گوارش در جانوران

 

 نام کتاب درسی: زیست شناسی 1    پایه تحصیلی:دهم     موضوع درس: تنوع گوارش در جانوران

 اهداف :

 

فراگیر با تنوع دستگاه گوارش در جانداران مختلف آشنایی پیدا کند.

آشنایی فراگیر با:

گوارش درون یاخته ای و برون یاخته ای

انواع گوارش برون یاخته ای

روش تغذیه و گوارش در حفره گوارشی

لوله گوارش در جانوران مختلف و بررسی نقش هرقسمت از لوله گوارش

روش تغذیه و مراحل گوارش در نشخوارکنندگان و غیر نشخوار کنندگان

 

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات : شش صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دو هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت دو هزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

 

۰

1739 - طرح درس ملی روزانه زیست شناسی 1 پایه دهم درس بخش مبادله ای گازها، حمل گاز هادر خون

 طرح درس

1739 - طرح درس ملی روزانه زیست شناسی 1 پایه دهم درس بخش مبادله ای گازها، حمل گاز هادر خون

معرفی طرح درس :

  طرح درس ملی روزانه ریست شناسی 1 پایه دهم درس بخش مبادله ای گازها،  حمل گاز هادر خون

 

 نام کتاب درسی: زیست شناسی 1    پایه تحصیلی:دهم     موضوع درس: بخش مبادله ای گازها،  حمل گاز هادر خون

 اهداف :

 

آشنایی فراگیران با بخش مبادله گازها،حمل گازها در خون

1- فراگیران مفهوم و ساختار مفهوم مبادله گازها را بدانند.

2- فراگیران با حمل گازها در خون آشنا شوند.

 

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات : پنج صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دو هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت دو هزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

 

۰

1738 - طرح درس ملی روزانه زیست شناسی 1 پایه دهم درس جانداران مؤثر درتغذیۀ گیاهی

 طرح درس

1738 - طرح درس ملی روزانه زیست شناسی 1 پایه دهم درس جانداران مؤثر درتغذیۀ گیاهی

معرفی طرح درس :

  طرح درس ملی روزانه ریست شناسی 1 پایه دهم درس جانداران مؤثر درتغذیۀ گیاهی

 

 نام کتاب درسی: زیست شناسی 1    پایه تحصیلی:دهم     موضوع درس: جانداران مؤثر درتغذیۀ گیاهی

 اهداف :

داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﺟﺎﻧﺪاران ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﻐﺬﯾﮥ ﮔﯿﺎﻫﯽ و  ﺑﺮﺧﯽ از روش ﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در ﮔﯿﺎﻫﺎن آﺷﻨﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

1- دانش آموزان با همزیستی قارچ ریشه ای و همزیستی گیاه با باکتری های تثبیت کننده ی نیتروژن آشنا شوند.

2-  -فراگیران به روش تغذیۀ گیاهان گوشتخوار و انگل پی ببرند.

 

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات : هشت صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دو هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت دو هزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

 

۰

1737 - طرح درس ملی روزانه زیست شناسی 1 پایه دهم درس جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش

 طرح درس

1737 - طرح درس ملی روزانه زیست شناسی 1 پایه دهم درس جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش

معرفی طرح درس :

  طرح درس ملی روزانه ریست شناسی 1 پایه دهم درس جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش

 

 نام کتاب درسی: زیست شناسی 1    پایه تحصیلی:دهم     موضوع درس: جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش

 اهداف :

 

جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش

1- فراگیران با مفهوم جذب مواد آشنا می شوند.

2- فراگیران با نحوه جذب گلوکز، اسید آمینه، لیپید ها، آب و مواد معدنی در روده باریک آشنا می شوند.

3- فراگیران به نقش روده بزرگ در عمل دفع آگاهی می یابند.

4- فراگیران چگونگی گردش خون در دستگاه گوارش و در می یابند.

 

-   فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات : شش صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :

  برای اطمینان شما عزیزان:

  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دو هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس را از لینک خرید زیر و با قیمت دو هزار تومان دریافت نمائید :

 

راهنمای خرید :   برای خرید آنلاین و دریافت بلافاصله فایل ورد ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید و دانلود سایت علمی و پژوهشی آسمان شوید . لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif