راهنما :
با خیال راحت خرید کنید .پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست .در صورت هرگونه مشکل در خرید آنلاین و دریافت فایل با شماره 09159886819 - صارمی اسمس بدهید .

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «فرم قرارداد واگذاری داروخانه بصورت اجاره» ثبت شده است

۰

نمونه قرارداد واگذاری داروخانه بصورت اجاره

 تحقیق رایگان

نمونه قرارداد واگذاری داروخانه بصورت اجاره

 نمونه قرارداد واگذاری داروخانه بصورت اجاره  بصورت رایگان :

 

فایل ورد و قابل ویرایش  مربوط به قرارداد واگذاری داروخانه بصورت اجاره را می توانید از لینک زیر بصورت رایگان دانلود نمایید.

 

 

 

http://up.asemankafinet.ir/view/2553241/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.jpg

همچنین متن قرارداد بالا در زیر قرار داده شده است :

 

قرارداد واگذاری داروخانه بصورت اجاره

این قراردادبر اساس ماده یک آیین نامه اجرایی ماده 88 قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت جهت اجاره داروخانه به  بخش غیر دولتی (‌اشخاص حقیقی و حقوقی ) طی مجوزشماره........تاریخ ......        کمیته عالی واگذاری دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی تهران بین آقای /خانم                   
           رئیس بیمارستان                                  به نشانی                                                    تلفن
            به نمایندگی                  که ازاین پس طرف اول خوانده می شود ازیک سو وآقای /خانم                فرزند           به شماره شناسنامه              صادره از             کدملی               به شماره نظام پزشکی        به نمایندگی ازشرکت                       شماره ثبت     به آدرس                            تلفن                که منبعد طرف دوم نامیده خواهد شد( واجدصلاحیت فنی و اخلاقی  باتایید معاونت غذا و داروی دانشگاه  مطابق با مفاد ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحیه ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون مذکور به شماره 17508) به شرح زیر منعقد گردید .    

ماده 1 : موضوع قرارداد:

واگذاری بصورت اجاره موقت مکان به منظور ارائه خدمات دارویی، لوازم مصرفی پزشکی ، فرآورده های بهداشتی ، شیر خشک ، مکمل های غذایی رژیمی بیماران بستری ، سرپایی، اتاق عمل ها و درمانگا ه ها

ماده 2- مدت قرارداد :

یکسال تمام شمسی ازتاریخ                    الی                         میباشد. 

ماده 3- مورد اجاره :

عبارت است از واگذاری مکان داروخانه جهت انجام اموردارویی به متراژکل                     مترمربع شامل:
 1-                              2  -                        3-                   4- 

 

ماده 4- مبلغ اجاره :

اجاره سالیانه کلا مبلغ                 ریال می باشد که طرف دوم متعهد است درابتدای هرماه مبلغ                        ریال را به حساب غیر قابل برداشت شماره                 نزد شعبه                  بنام               واریز واصل فیش را تحویل حسابداری طرف اول نماید .

ماده 5- تعهدات طرف اول:

1-طرف اول مجاز به ایجاد هیچگونه مرکزمشابه ای درداخل یا خارج بیمارستان جهت ارائه هرکدام از اقلام مذکور درماده یک قرارداد توسط هرشخص حقیقی یا حقوقی  نمی باشد.

2- هزینه های مربوط به تعمیرات اساسی وکلی طبق نظردفترفنی ومهندسی دانشگاه برعهده طرف اول میباشد

3- تامین آب ،برق، تلفن داخلی ،‌گرمایش وسرمایش داروخانه درحد امکانات موجود اززمان تحویل طبق صورتجلسه به عهده طرف اول می باشد.

4- اختصاص سرفصل جداگانه  توسط حسابداری بیمارستان جهت درآمد و هزینه های داروخانه

5- اخذ نسخ دارویی سرپایی و بستری از داروخانه و ارسال آنها به سازمان های بیمه گرکه بعد از پرداخت چک توسط سازمان های مذکورو دریافت وجوه فوق از دانشگاه، پس از کسر کسور اعمال شده از طرف سازمانهای فوق مربوط به دارو و تجهیزات، حقوق و مزایای کارکنان طرف اول مامور در داروخانه، بدهی های احتمالی طرف دوم و سایر کسورات قانونی به حساب اعلام شده از طرف دوم واریز خواهد شد

6- طرف اول هیچگونه مسئولتی درقبال کسورات اعلام شده از سوی سازمانهای بیمه گر را  ندارد.

7-طرف اول اختیار دارد درصورت عدم پرداخت مطالبات شرکتهای داروئی ازسوی طرف دوم قرارداد در پایان قرارداد یا پس از گذشت مدت  3ماه در حین  قرارداد نسبت به کسر مطالبات وی جهت تسویه حساب با شرکتهای دارویی اقدام ومابقی راپرداخت نماید.

8- طرف اول موظف است یک نیرو را بعنوان ناظر دارویی و تجهیزاتی تعیین و به طرف دوم کتبا معرفی نماید.

9- طرف اول موظف است پس از تعیین پیمانکار نسبت به معرفی وی بعنوان پیمانکارطرف قرارداد داروخانه به شرکت های دارویی طرف قرار داد بیمارستان بهمراه نمونه مهر وامضاء پیمانکار اقدام نماید .

ماده 6- تعهدات طرف دوم :

1- طرف دوم حق واگذاری مورد قراردادرا کلا"و جزا" به غیر ندارد.

2-طرف دوم متعهد است دارو وملزومات پزشکی مصرفی ولوازم بهداشتی مورد نیاز بیمارستان اعم ازبستری ، سرپایی ، اتاق عمل ودرمانگاهها را تامین نماید و درخصوص تبعات ناشی ازکمبوداقلام (به جزء مواردی که کمبود به صورت فراگیر باشد) پاسخگو و مسئول خواهدبود.

3- پرداخت کلیه حقوق و مزایای کارکنان مربوطه ومالیات متعلقه به داروخانه درطول دوره قرارداد مطابق قوانین جاری به عهده طرف دوم بوده وطرف دوم متعهد به ارائه  مفاصاحساب  لازم از سازمان تامین اجتماعی ، امور مالیاتی وشرکتهای توزیع کننده دارویی طرف قرارداد در پایان قرارداد می باشد ( درضمن حقوق مندرج دراین بند بدون قید حصر حق السعی ، کارمزد ، دستمزد خسارات اخراج ،سنوات ، بن، عائله مندی ، مرخصی ، پاداش وغیره می باشد).

4- برقراری سیستم اتوماسیون مورد تایید مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه  درصورت موجود نبودن ازوظایف  طرف دوم است.

5- ارائه خدمات قرارداد فی مابین توسط طرف دوم بصورت 24 ساعته می باشدوطرف دوم حق تعطیل کردن داروخانه رابدون کسب مجوز ازطرف اول را ندارد وچنانچه این امر موجب اخلال در ارائه خدمات دارویی گردد طرف اول می تواند قرارداد رابطور یکجانبه  فسخ نماید.

6- رعایت مقررات و تعرفه های دولتی اعم از حق فنی ، قیمت دارو و تجهیزات پزشکی مطابق با تعرفه های وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی توسط طرف دوم الزامی است و سایر اقلام نیز می بایست مورد تایید سازمان های نظارتی ذیربط باشد.

7- طرف دوم متعهد است کلیه مصوبات کمیته داروو تجهیزات پزشکی بیمارستان مرتبط با امور داروخانه را اجرا نماید .

 

8-طرف دوم وکلیه کارکنان تحت امر وی ملزم به رعایت مقررات اخلاقی وشئونات اسلامی وضوابط حاکم برمرکز می باشد ودرصورت عدم رعایت موارد مذکور توسط یکی ازکارکنان واعلام آن به طرف دوم نسبت به جایگزینی وی دراسرع وقت اقدام می نماید.

9- طرف دوم مسئول جبران کلیه خساراتی که ازجانب او وکارکنان وی به طرف اول یا کارکنان طرف اول ویا مراجعین مرکزیا اشخاص ثالث حقیقی یا حقوقی دیگر واردمی گردد می باشد. .بدیهی است مسئولیت طرف دوم به نحویادشده رافع  مسئولیتهای حقوقی کارکنان  مذکور درقبال اشخاص ثالث ومراجع قضایی نخواهد بود.

10- طرف دوم متعهدمی گردد که کلیه اقلام دارویی ،‌لوازم پزشکی بهداشتی ودرمانی مصرفی مورد نیاز بیمارستان را ازمراجع رسمی مجاز توزیعی وراساً باهزینه خود اقدام نموده وبا نرخ مصوب دولتی به طرف اول وبیماران ارائه خدمت نماید.

11- رعایت ضوابط توزیع مربوط به تجهیزات پزشکی بر اساس آخرین دستور العمل ارسالی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ضروری است .

12- پرداخت هزینه های جزیی ویاجبران خسارت وارده با نظر دفتر فنی ومهندسی دانشگاه برعهده طرف دوم می باشد.

13- طرف دوم متعهد است که هزینه های شارژ ( گاز ، تلفن ، برق، آب) را به نسبت مساحت اشغال شده به طرف اول پرداخت نماید.

14- طرف اول جهت اجاره داروخانه، سرقفلی دریافت نکرده است وطرف دوم نیزاقرار دارد که هیچگونه وجهی تحت عنوان حق کسب وپیشه وصنفی وسرقفلی وغیره به طرف اول پرداخت نکرده  است وحق هیچگونه ادعایی ازاین بابت ندارد.

15- طرف دوم متعهد است برای هرشیفت کاری  یک نفر دکتر داروساز بعنوان مسئول فنی با تایید معاونت غذاودارو درمحل مذکور معرفی و مستقر نماید.

16- طرف دوم متعهد  می گردد برای هریک ازبیماران بستری نسخه دارویی  بصورت تکی پیچیده ونام بیماررا روی نسخه درج نماید.

17- طرف دوم مجاز به پذیرش  و ارائه سرویس به مراجعین خارج از بیمارستان ( بانسخه و بدون نسخه ) نمی باشد ونباید از محل داروخانه به بیرون درب باز نماید.

18- طرف دوم متعهدمی گردد داروهای مرجوعی  ازبخشهای بستری به داروخانه را قبول نماید وقبل ازترخیص بیماران ازصورتحساب دارویی آنان کسرنماید.

19 - طرف دوم متعهد می گرددتصویر فاکتور  کلیه اقلام  دارویی وتجهیزاتی که ازشرکتهای معرفی شده دولتی بصورت سهمیه دریافت می نمایدرا به همراه لیست مصرف به طرف اول تحویل نماید.

20- طرف دوم متعهد می گردد در پایان مدت قرار داد دارو های موجود در داروخانه که دارای تاریخ انقضائ بیش از شش ماه می باشد را با توافق و بر حسب نیاز بیمارستان به طرف اول تحویل نماید.

21- کلیه اموال منقول وغیر منقول بشرح پیوست با مشخصات ( ردیف عنوان اموال تعداد و... ) تحویل طرف دوم گردیده و طرف دوم حق جابجایی و خارج کردن ازبیمارستان را ندارد.

22-طرف دوم می تواند درزمان تحویل داروخانه ازگرفتن داروهایی با تاریخ انقضاء کمتر ازشش ماه خودداری کند.

23- طرف دوم متعهد است جهت تضمین پرداخت حسن انجام کار ضمانتنامه معتبربانکی به مبلغ 10% کل اجاره سالیانه تحویل نماید.

24- طرف دوم موظف است ضمن حفظ کاربری واحد داروخانه در صورت تقاضای کارکنان برای ادامه خدمت در ان واحد حداقل 50% از کارکنان شاغل را بعنوان مامور بپذیرد و طرف اول حقوق و مزایای آنهارا طبق احکام رسمی ماهیانه پرداخت ومبالغ پرداختی رابعنوان بدهی طرف دوم تلقی واین مبلغ راازمطالبات طرف دوم کسرنماید.

25-طرف دوم اقرارمی نماید که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی  مصوب سال 1337 نمی باشد .

26- کل موجودی داروخانه درابتدای مدت قرارداد با حضور نماینده طرف دوم صورت برداری وتعیین قیمت شده وطرف دوم مکلف است مبلغ                       ریال بابت 25% ارزش ریالی اقلام مذکور را نقداً به حساب غیر قابل برداشت شماره                        به نام                        نزدبانک                        شعبه              واریز وفیش پرداختی را به کارفرما تحویل نماید ومبلغ                  ریال باقیمانده راطی سه قسط                                         ریالی ماهیانه  بحساب فوق الذکر واریز وفیش مربوطه رابه حسابداری طرف اول تحویل نماید. و در پایان قرارداد نیز عینا وجوه دارو و تجهیزات موجود در داروخانه به همین نحو به طرف دوم پرداخت می گردد.

27- طرف دوم حق تغییرکاربری درمحل اجاره را ندارد.

28- طرف دوم متعهد به رعایت قوانین تامین اجتماعی ورعایت قوانین کار می باشد.

29-طرف دوم متعهدبه همکاری با بازرسان دانشگاه و ناظر دارویی معرفی شده توسط طرف اول می باشد .

 

30-استرداد حسن انجام کار منوط به ارائه تسویه حساب دارویی(مفاصاحساب )از شرکت های پخش دارو وتجهیزات پزشکی رسمی طرف معامله با بیمارستان،تاییدیه ناظر دارویی، مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی و سازمان های مالیاتی  حداکثر تا 3ماه پس از اتمام قرار داد می باشد .

31- طرف دوم موظف به ساخت مهرشرکت جهت معرفی خود تا پایان قرار داد بعنوان شرکت طرف قرار داد بیمارستان به شرکت های داروئی ، تجهیزات پزشکی و فرآورده های بهداشتی می باشد.

32- کلیه فاکتورهای خرید دارو و تجهیزات پزشکی می بایست ممهور به مهر شرکت ( طرف دوم) گردد و تصویرتایید شده آن به ناظر دارویی تحویل گردد.

32- طرف دوم متعهد میگردد که موجودی انبار و داروخانه به هنگام تحویل  به شرکت پیمانکار جدید نبایستی حداکثر بیش ا ز  3 برابر فروش ماهیانه داروخانه باشد.

 

ماده 7-  موارد فسخ وتعلیق  واختلاف قرارداد:

1-  درصورتیکه طرف دوم ازمفاد این قرارداد وضوابط ومقررات وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی تخطی نماید پس ازدو اخطار کتبی ودرصورت ادامه تخلف ،‌موضوع فسخ قرارداد بطور یکجانبه  درکمیته واگذاری مطرح ودرصورت موافقت کمیته مذکور وپس از اعلام فرصت 1 ماهه  نسبت به تسویه حساب وفسخ قرارداد اقدام میگردد.

2-  درصورت بروز حوادث غیر مترقبه  ازقبیل جنگ، آتش سوزی ،زلزله ، سیل، طوفان وغیره واسیب جدی به بیمارستان قرارداد با رعایت مقررات قانونی به حالت تعلیق درخواهدآمد وپس از برطرف شدن موانع وبرقراری شرایط عادی ضمن تمدید مدت قرارداد نسبت به اجرای آن اقدام خواهد شد.

3-  درصورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین این قراردادموضوع اختلاف از طریق مذاکره وبصورت مسالمت آمیز حل وفصل می گردد ودرغیر اینصورت حل اختلاف بعهده کمیسیون ماده 94آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه بوده ورای مرجع مزبور  صلحاً صادر می شود وبرای طرفین لازم الاجرا خواهد بود.درطول رسیدگی به اختلاف ،طرف دوم مکلف است بدون تعلل ومطلابفت با مفادقرارداد کارخود را ادامه دهد.

 

ماده 8:

 این قرارداد درهشت ماده ودرچهارنسخه تنظیم گردید که هریک ازنسخ پس از
 امضاء حکم واحد رادارند .

 

طرف اول:                                                  طرف دوم:

            رئیس :                                                    نام ونام خانوادگی  :

            مهروامضاء بیمارستان                                 مهر وامضاء :

 

 

 

            شاهد  1 : نام ونام خانوادگی            شاهد  2 : نام ونام خانوادگی

            امضاء                                                     امضاء

                                                                   

 

         امورمالی طرف اول                              تایید کننده

               امضاء                                معاونت غذا ودارو دانشگاه